Grunddatamodel: Danmarks Adresseregister

Modelnavn:

Danmarks Adresseregister

Beskrivelse:

Grunddataregister for adresser og vejnavne. Formålet er at stille retvisende adresser og vejnavne til rådighed for myndigheder, virksomheder og borgere. Offentlige registre som CPR, CVR og BBR er forpligtet til udelukkende at anvende autoritative adresser fra DAR. Adresser og vejnavne fastsættes af de kommunale adressemyndigheder i DAR.

Modelsprog:

da

Modelomfang:

application model

Model identifikation:

https://data.gov.dk/model/profile/dar/

Namespacepræfiks:

dar

Modelansvarlig:

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Emne:

https://form-online.dk/opgavenoegle/54/#54.15.10

Seneste opdateringsdato:

20-12-2021

Versionsnummer:

2.0.1

Ændringshistorik:

Etableret i forbindelse med opgradering til grunddata v.2.0

Godkendelsesstatus:

approved

Godkendt af:

Grunddata Arkitekturforum

Modelstatus:

stable

Juridisk kilde:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/136

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/271

Kilde:

https://danmarksadresser.dk/

Hvor findes data:

Data på Datafordeleren:

https://confluence.sdfi.dk/pages/viewpage.action?pageId=10616849

Objekt- og datatyper:

Navn Definition Kommentar
Adresse en struktureret betegnelse som angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen en sammensat betegnelse, som udpeger og benævner en bestemt adgangsvej til et ubebygget areal, en bygning, en del af en bygning, et teknisk anlæg eller lignende. Reglerne for fastsættelse af adresser findes i adressebekendtgørelsen. BEK nr 271 af 13/04/2018.
Adresseelement abstrakt objektklasse som rummer de fælles grunddataegenskaber for objektklasserne Adresse, Husnummer, Navngiven Vej og Navngiven Vej Kommunedel her er beskrevet de bitemporale egenskaber. Derudover angives data som anvendes ved generering af datanærehændelser. Dette er jf. Grunddataprogrammets datamodelleringsregler og skal forefindes på alle objekter (for detaljer henvises til https://confluence.datafordeler.dk/display/DML/Modelregler+for+Grunddata )
Adressepunkt klasse der samler de fælles egenskaber for et geografisk punkt, som er relevant for en adresse eller for et husnummer datatypen beskriver position (stedfæstelse) samt geometri oprindelse for stedfastsættelsen. Anvendes af adgangspunkt, vejpunkt og dørpunkt
Husnummer betegnelse, som indgår i den samlede adressebetegnelse, idet den identificerer det adgangspunkt, som giver adgang til den eller de pågældende adresser når et adgangspunkt giver adgang til en eller flere adresser, indgår husnummeret i den samlede og fuldstændige adressebetegnelse for hver af disse. Reglerne for fastsættelse af Husnumre findes i adressebekendtgørelsen.
NavngivenVej et samlet færdselsareal, uafhængigt af kommunegrænser, for hvilket der er fastsat ét vejnavn en navngiven vej repræsenterer en del af færdselsnettet (dvs. vej, torv, sti e.l.) som er tildelt et særskilt vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen, uanset om vejen ligger inden for en kommune eller krydser en eller flere kommunegrænser.
NavngivenVejKommunedel den del af den navngivne vej der berører en bestemt kommune navngiven Vej Kommunedel angiver at en navngiven vej berører en bestemt kommune. Objektet indeholder bl.a. Kommune- og Vejkoder som det er nødvendigt at bibeholde for at identificere et vejnavn , af hensyn til den eksisterende systemmasse
Postnummer postnummer med tilhørende navn som indgår i det landsdækkende postnummersystem efter postloven er det den befordringspligtige postvirksomhed, der administrerer postnummersystemet. Postnumrenes geografiske afgrænsning registreres i DAGI
SupplerendeBynavn navn på et supplerende bynavn som præciser en adresses eller et vejnavns beliggenhed inden for postnummeret det er adressemyndigheden der fastsætter det supplerende bynavn og dettes afgrænsning efter reglerne i adressebekendtgørelsen. Et supplerende bynavn er et bynavn eller et andet lokalt stednavn som er en underinddeling af et postnummer. Supplerende bynavn er en optionel tilføjelse til adressebetegnelsen. Den geografiske afgrænsning registreres i DAGI
Geometrioprindelse datatype som samler oprindelses- og kvalitetsoplysninger for stedfæstelsen af adressepunkter og vejnavnebeliggenheden datatypen beskriver kilde-til-geometri, nøjagtighedsklasse, teknisk standard og registreringstiden som objektets geometriske egenskaber (stedfæstelsen), er fastsat efter. Oplysningerne vedrører for Husnummer: adgangspunkt og vejpunkt, for Adresse: dørpunkt og for Navngiven Vej: vejnavnebeliggenheden
Vejnavneområde samling af oplysninger som angiver den navngivne vejs omtrentlige beliggenhed, således at den kan lokaliseres i forhold til andre navngivne veje i området. Vejnavnebeliggenheden er beskrevet enten ved en vejnavnelinje (ca. 99%) eller et vejnavneområde vejnavneområdet (vejnavnebeliggenheden) beskriver enten den navngivne vejs omtrentlige forløb ved en geografisk linje (vejnavnelinje) eller den omtrentlige beliggenhed ved et vejnavneområde. Kan herudover indeholde oplysninger om hvor den navngivne vej tilsluttes det øvrige vejnet (vejtilslutningspunkt).

Diagram(mer):

Oversigtsdiagram Administrative betegnelser:

Diagrammet viser adressers relationer til administrative inddelinger i DAGI.

Oversigtsdiagram Administrative betegnelser

Oversigtsdiagram Adresse anvendelse:

Diagrammet viser adressers relationer til objekttyper fra Matriklen.

Oversigtsdiagram Adresse anvendelse

Oversigtsdiagram BBR og DAR Relationer:

Diagrammet viser adressers relationer til BBR.

Oversigtsdiagram BBR og DAR Relationer

Oversigtsdiagram Danmarks Adresseregister:

Diagrammet er et oversigtsdiagram, som viser de objekttyper som indgår i Danmarks adresser og deres relationer.

Oversigtsdiagram Danmarks Adresseregister

Pakkediagram Danmarks Adresseregister:

Diagrammet viser Danmarks adressers relationer til andre domænemodeller og til ISOs standarder for datamodel og datatyper.

Pakkediagram Danmarks Adresseregister