Denne side er en søgbar[1] ordbog, der indeholder termer og beskrivelser, som stammer fra grunddatamodellerne udviklet i arbejdet med grunddata. Datamodellerne for grunddata er modelleret i henhold til Modelregler for grunddata.

Model[2] Navn i model[3] Type[4] Foretrukken term[5] Definition[6] Kommentar[7] Eksempel[8] Accepterede termer[9] Info[10] Frarådede termer Translitereret navn i model

Model

Navn i model

Type

Foretrukken term

Definition

Kommentar

Eksempel

Accepterede termer

Info

Frarådede termer

Translitereret navn i model

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

52.20.05

ev

52.20.05

FORM nøgle der høre til Matrikel og ejendomsdannelse

§

52.20.05

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

adresseManueltAngivet

at

adresse manuelt angivet

markering når der er valgt en anden adresse end den der automatisk er beregnet

§

adresseManueltAngivet

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

adresseændring

ev

adresseændring

adressen er bortfaldet i DAR og relationen til DAR er genberegnet

§

adresseaendring

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

automatiskBeregnet

ev

automatisk beregnet

er beregnet automatisk pba. tilgængelige adresser i DAR og en fastlagt logik

§

automatiskBeregnet

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

betegnelse

at

betegnelse

tekst der beskriver ejendommens beliggenhed i tilfælde hvor der ikke er en adresse at vælge ved udstilling af beliggenhedsadressen

automatisk genereret pba. Informationer i DAGI eksempelvis postnummer, postdistrikt

§

betegnelse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

Ejendomsbeliggenhed

kl

Ejendomsbeliggenhed

beskriver den Adresse, som anvendes til dannelse af en Bestemt fast ejendoms Beliggenhedsadresse samt den Kommune, der er administrativt ansvarlig for den Bestemte faste ejendom

§

Ejendomsbeliggenhed

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedForretningshændelsesVærdi

en

EjendomsbeliggenhedForretningsområde

udfaldsrum for forretningshændelser i ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedForretningshaendelsesVaerdi

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedForretningsområde

en

EjendomsbeliggenhedForretningsområde

udfaldsrum for forretningsområder for ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedForretningsomraade

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedForretningsprocesVærdi

en

EjendomsbeliggenhedForretningsprocesVærdi

udfaldsrum for forretningsprocesser i ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedForretningsprocesVaerdi

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

EjendomsbeliggenhedStatusVærdi

en

EjendomsbeliggenhedStatusVærdi

udfaldsrum for status i ejendomsbeliggenhed

§

EjendomsbeliggenhedStatusVaerdi

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ejendomsforandring

ev

ejendomsforandring

ejendomsforandring har medført genberegning af relation til DAR

§

ejendomsforandring

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ejerhenvendelse

ev

ejerhenvendelse

ejer har henvendt sig kommunen der har indsendt en sag til GST

§

ejerhenvendelse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ESDHReferenceAdresse

at

ESDH referenceadresse

journalnummer i kommunens ESDH i de tilfælde hvor der er valgt en anden adresse end den automatisk beregnede

§

ESDHReferenceAdresse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

ESDHReferenceKommune

at

ESDH referencekommune

journalnummer i kommunens ESDH i de tilfælde hvor der er valgt en anden kommune end den automatisk beregnede

§

ESDHReferenceKommune

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

forretningshændelse

at

forretningshændelse

den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data

§

forretningshaendelse

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

forretningsområde

at

forretningsområde

den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data

§

forretningsomraade

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

forretningsproces

at

forretningsproces

den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen

§

forretningsproces

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

gældende

ev

gældende

ejendomsbeliggenheden er gældende

§

gaeldende

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

historisk

ev

historisk

ejendomsbeliggenheden er historisk

§

historisk

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

id

at

id

persistent unik nøgle

globalt unikt ID som ikke ændres i objektets levetid

§

id

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

kommuneManueltAngivet

at

kommune manuelt angivet

markering når der er valgt en anden kommune end den der automatisk er beregnet

§

kommuneManueltAngivet

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

konverteretFraESR

ev

konverteret fra ESR

data er konverteret fra det kommunale Ejendoms Stam Register (ESR)

§

konverteretFraESR

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

manueltOpdateret

ev

manuelt opdateret

en anden adresse manuelt valgt

§

manueltOpdateret

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

registreringFra

at

registrering fra

tidspunktet hvor registreringen er foretaget

§

registreringFra

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

registreringsaktør

at

registreringsaktør

den aktør der har foretaget registreringen

§

registreringsaktoer

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

registreringTil

at

registrering til

tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste

§

registreringTil

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

status

at

status

angivelse af hvor et forvaltningsobjekt er i sin livscyklus

§

status

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

virkningFra

at

virkning fra

tidspunktet hvorfra objektet har virkning

§

virkningFra

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

virkningsaktør

at

virkningsaktør

den aktør der har afstedkommet objektets virkning

§

virkningsaktoer

Ejendomsbeliggenhed v1.3.0

virkningTil

at

virkning til

tidspunktet hvor objektets virkning ophører

§

virkningTil

Matrikel v2.0.0

1: Tilskud til oprydning

ev

1: Tilskud til oprydning

der er ydet tilskud til oprydning

§

1: Tilskud til oprydning

Matrikel v2.0.0

2: Tilskud til gentilplantning

ev

2: Tilskud til gentilplantning

der er ydet tilskud til tilplantning

§

2: Tilskud til gentilplantning

Matrikel v2.0.0

52.20.05

ev

52.20.05

fORM nøgle der hører til Matrikel og ejendomsdannelse

§

52.20.05

Matrikel v2.0.0

Accepteret af Tinglysningsretten

ev

Accepteret af Tinglysningsretten

tinglysningsretten har accepteret, og sagen afventer endelig registrering i Matriklen

§

Accepteret af Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

administrativGrænseKode

at

administrativ grænseKode

angivelse af hvilke administrative inddelinger, der er sammenfaldende med skellet

§

administrativGraenseKode

Matrikel v2.0.0

Afledt ændring

ev

Afledt ændring

angiver at ændringen er afledt af en ændring på et relateret objekt

§

Afledt aendring

Matrikel v2.0.0

Aflyst

ev

Aflyst

sagen er aflyst af indberetter efter den blev indsendt til matrikelmyndigheden

§

Aflyst

Matrikel v2.0.0

Afsluttet

ev

Afsluttet

sagen er afsluttet

§

Afsluttet

Matrikel v2.0.0

Afventer anden sag

ev

Afventer anden sag

sagen er godkendt af matrikelmyndigheden, men afventer anden sag

§

Afventer anden sag

Matrikel v2.0.0

Afventer indsendelse til registrering

ev

Afventer indsendelse til registrering

sagen er hos indberetter og afventer indsendelse til registrering

§

Afventer indsendelse til registrering

Matrikel v2.0.0

Afventer svar fra kommunen

ev

Afventer svar fra kommunen

sagen afventer svar fra kommunen

§

Afventer svar fra kommunen

Matrikel v2.0.0

Afventer Tinglysningsretten

ev

Afventer Tinglysningsretten

sagen afventer en handling fra Tinglysningsretten

§

Afventer Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

Afvist af Tinglysningsretten

ev

Afvist af Tinglysningsretten

sagen er hos indberetter, da Tinglysningsretten har afvist sagen og evt. bedt om supplerende oplysninger. Sagsområdet er ikke længere låst for andre sager

§

Afvist af Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

Almindeligt

ev

Almindeligt

skel af typen ”Skel i øvrigt”

§

Almindeligt

Matrikel v2.0.0

Anden opdatering

ev

Anden opdatering

angiver at der er tale om anden form for opdatering

§

Anden opdatering

Matrikel v2.0.0

Anden sagskategori

ev

Anden sagskategori

sag af intern karakter

§

Anden sagskategori

Matrikel v2.0.0

Anden ændring

ev

Anden ændring

ændring der falder udenfor udfaldsrummet i øvrigt, typisk af mere teknisk karakter

§

Anden aendring

Matrikel v2.0.0

Annulleret

ev

Annulleret

sagen er annulleret af indberetter før den blev indsendt til matrikelmyndigheden

§

Annulleret

Matrikel v2.0.0

arbejderbolig

at

arbejderbolig

angiver om den samlede faste ejendom er en arbejderbolig

§

arbejderbolig

Matrikel v2.0.0

Arbejderbolig

ev

Arbejderbolig

sag vedr. notering om arbejderbolig

§

Arbejderbolig

Matrikel v2.0.0

areal

at

areal

arealet for den registrerede fredskov på jordstykket

angivet i m2

§

areal

Matrikel v2.0.0

areal

at

areal

angiver størrelsen af klitfredning på et jordstykke hvorpå der er registreret klitfredning

angivet i m2. Store klitområder langs den jyske vestkyst mod Skagerrak og Vesterhavet er klitfredede. De klitfredede arealer danner et næsten sammenhængende bælte og strækker sig fra Skagen til Blåvandshuk og Skallingen, og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø. Grænserne for de fredede arealer er afmærkede på stedet, og desuden er klitfredningen tinglyst

§

areal

Matrikel v2.0.0

areal

at

areal

arealet på jordstykket som er omfattet af strandbeskyttelse

angivet i m2

§

areal

Matrikel v2.0.0

Areal beregnet efter konstruktion i større målforhold - s

ev

Areal beregnet efter konstruktion i større målforhold - s

angiver at arealet er beregnet efter større målestoksforhold end det analoge matrikelkort

§

Areal beregnet efter konstruktion i stoerre maalforhold - s

Matrikel v2.0.0

Areal beregnet efter kortet - k

ev

Areal beregnet efter kortet - k

angiver at arealet er beregnet på grundlag af kort

§

Areal beregnet efter kortet - k

Matrikel v2.0.0

Areal beregnet efter opmåling - o

ev

Areal beregnet efter opmåling - o

angiver at arealet er beregnet efter opmåling af landinspektør

§

Areal beregnet efter opmaaling - o

Matrikel v2.0.0

arealberegningsmetode

at

arealberegningsmetode

angivelse af beregningsmetoden for arealet på det pågældende jordstykke

§

arealberegningsmetode

Matrikel v2.0.0

Arealberegningsmetode

en

Arealberegningsmetode

liste med typer af arealberegningsmetoder for jordstykkers registrerede areal

Arealberegningsmetode

Matrikel v2.0.0

arealbetegnelse

at

arealbetegnelse

tekstlig beskrivelse af arealets art eller type

anvendes til konverterede data, mens det for nyere data er erstattet af Arealtype

§

arealbetegnelse

Matrikel v2.0.0

arealtype

at

arealtype

den registrerede type for arealet

arealtypen er ofte, men ikke nødvendigvis i overensstemmelse med den faktiske anvendelse

§

arealtype

Matrikel v2.0.0

Arealtype

en

Arealtype

liste med typer af arealanvendelser på jordstykket

en form for notering med angivelse af jordstykkets anvendelse

Arealtype

Matrikel v2.0.0

Arealændring på ejerlejlighed

ev

Arealændring på ejerlejlighed

registreret areal på ejerlejlighed ændret

§

Arealaendring paa ejerlejlighed

Matrikel v2.0.0

Arealændring på jordstykke

ev

Arealændring på jordstykke

registreret areal ændret på jordstykkeniveau

§

Arealaendring paa jordstykke

Matrikel v2.0.0

BestemtFastEjendom

kl

Bestemt fast ejendom

registrering af fast ejendom

begrebet "bestemt fast ejendom" stammer oprindeligt fra Tinglysningsloven, men det bemærkes, at i Matriklen registreres også ejendomme, hvor der ikke er eller vil blive tinglyst rettigheder på. Bestemt fast ejendom underopdeles i ejendomstyperne: Samlet fast ejendom, Bygning på fremmed grund (BPFG), Ejerlejlighed - herunder ejerlejlighed i BPFG.

BestemtFastEjendom

Matrikel v2.0.0

betalingsdato

at

betalingsdato

tidspunkt hvor udbetaling af stormfaldstilskud er startet

§

betalingsdato

Matrikel v2.0.0

betegnelse

at

betegnelse

betegnelse for sagsoperationen

§

betegnelse

Matrikel v2.0.0

BFEnummer

at

BFEnummer

unikt fortløbende identifikation tildelt den specifikke bestemte fast ejendom

§

BFEnummer

Matrikel v2.0.0

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' bortfaldet

ev

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' bortfaldet

bPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' bortfaldet

§

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfaestet' bortfaldet

Matrikel v2.0.0

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' tilkommet

ev

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' tilkommet

bPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfæstet' tilkommet

§

BPFG med oprindelse 'Matriklen - ikke stedfaestet' tilkommet

Matrikel v2.0.0

BPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfæstet' bortfaldet

ev

BPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfæstet' bortfaldet

bPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfæstet' bortfaldet

§

BPFG med oprindelse 'Matriklen - stedfaestet' bortfaldet

Matrikel v2.0.0

brugsretsareal

at

brugsretsareal

et areal, der er stiftet en brugsret over for højest 30 år, såfremt arealet udgør en del af en samlet fast ejendom, eller for højest 10 år, såfremt arealet udgør en del af en umatrikuleret ejendom

§

brugsretsareal

Matrikel v2.0.0

Byens gade

ev

Byens gade

angiver at arealtypen er byens gade

§

Byens gade

Matrikel v2.0.0

Bygning på fremmed grund fra kommune

ev

Bygning på fremmed grund fra kommune

sag vedr. ny eller forandret bygning på fremmed grund – indberettet af kommune

§

Bygning paa fremmed grund fra kommune

Matrikel v2.0.0

Bygning på fremmed grund fra landinspektør

ev

Bygning på fremmed grund fra landinspektør

sag vedr. ny eller forandret bygning på fremmed grund – indberettet af landinspektør

§

Bygning paa fremmed grund fra landinspektoer

Matrikel v2.0.0

Bygning på havet

ev

Bygning på havet

sag vedrørende bygning på havet, herunder bl.a. vindmøller

§

Bygning paa havet

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrund

kl

Bygning på fremmed grund

en bygning eller et teknisk anlæg, som er opført på, over eller under enten en samlet fast Ejendom med anden ejer end bygningen/anlægget eller et ikke-registreret areal, hvor arealet har anden ejer end bygningen

en Bygning på fremmed grund kan være geometrisk repræsenteret ved enten flade eller punkt. For at kunne tinglyse rettigheder i en BPFG er det et krav, at ejendommen er 'stedfæstet', dvs. geografisk repræsenteret ved flade. En BPFG kan dog godt være stedfæstet, selvom der ikke er flade registreret i Matriklen, hvis dokumentationen for stedfæstelsen findes i Tingbogen. Se i øvrigt enumeration for BygningPåFremmedGrundOprindelse

BygningPaaFremmedGrund

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrundFlade

kl

Bygning på fremmed grund flade

bygningPåFremmedGrund, som kan være geometrisk registreret med fladegeometri

BygningPaaFremmedGrundFlade

Matrikel v2.0.0

bygningPåFremmedGrundLokalId

at

bygning på fremmed grund lokalId

unik identifikation af den bygning på fremmed grund som er hovedejendom for den pågældende ejerlejlighed

denne attribut er afledt, og er tilføjet modellen til brug for Web Feature Services

§

bygningPaaFremmedGrundLokalId

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrundOprindelse

en

Bygning på fremmed grund oprindelse

liste med typer af oprindelse for bygning på fremmed grund

BygningPaaFremmedGrundOprindelse

Matrikel v2.0.0

BygningPåFremmedGrundPunkt

kl

Bygning på fremmed grund punkt

bygningPåFremmedGrund geometrisk registreret med punktgeometri

BygningPaaFremmedGrundPunkt

Matrikel v2.0.0

Byvej

ev

Byvej

angiver om vejtypen er byvej

§

Byvej

Matrikel v2.0.0

Centroide

kl

Centroide

repræsentativ punktgeometri for jordstykket, som er placeret inden i jordstykkets lodflade

punktet anvendes i Matriklen til dannelse af lodflader. Derudover anvendes centroiden som identifikation af jordstykket, hvis man som anvender ikke har lodfladen til rådighed, hvilket typisk er tilfældet ved CAD arbejde

Centroide

Matrikel v2.0.0

delnummer

at

delnummer

midlertidigt nummer tildelt jordstykket inden det får tildelt det endelige matrikelnummer

indtil jordstykket har fået matrikelnummer (ved matrikelmyndighedens godkendelse af sagen), benævnes jordstykket ud fra dets delnummer.

§

delnummer

Matrikel v2.0.0

Delvis

ev

Delvis

angiver at omfanget af registreringen på jordstykket er delvis

§

Delvis

Matrikel v2.0.0

Dige eller dæmning

ev

Dige eller dæmning

angiver at arealtypen er dige eller dæmning

§

Dige eller daemning

Matrikel v2.0.0

Digitaliseret punkt eller labil grænse - 3

ev

Digitaliseret punkt eller labil grænse - 3

angiver at der er tale om et digitaliseret punkt eller et punkt i en labil grænse

§

Digitaliseret punkt eller labil graense - 3

Matrikel v2.0.0

Ejerlav

kl

Ejerlav

underinddeling af sogne i matrikulære distrikter

Ejerlav

Matrikel v2.0.0

Ejerlav

ev

Ejerlav

skelgrænse imellem 2 ejerlav

§

Ejerlav

Matrikel v2.0.0

ejerlavskode

at

ejerlavskode

unik identifikation af det specifikke ejerlav

§

ejerlavskode

Matrikel v2.0.0

ejerlavsnavn

at

ejerlavsnavn

navnet på ejerlavet - normalt angivet ved ejerlav, sogn

enkelte ejerlavsnavne har dubletter, eksempelvis findes ejerlavsnavnet Hørby By, Hørby i både Mariagerfjord Kommune og Holbæk Kommune

§

ejerlavsnavn

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighed

kl

Ejerlejlighed

lejlighed i en beboelsesejendom hvor hver enkelt lejlighed ejes særskilt og betragtes som selvstændig fast ejendom, mens de fælles dele og faciliteter ejes i fællesskab af en ejerforening

hver Ejerlejlighed har en selvstændig identitet, således at der kan tinglyses rettigheder på hver enkelt Ejerlejlighed. En Ejerlejlighed er del af en hovedejendom, som enten er en Samlet fast ejendom eller en Bygning på fremmed grund. Ejeren af en Ejerlejlighed ejer selve lejligheden, mens hovedejendommen med jordstykke, trapper m.v. normalt ejes af alle ejerlejlighedsejere i fælles sameje, efter ejerlejlighedernes fordelingstal

Ejerlejlighed

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighed bortfaldet

ev

Ejerlejlighed bortfaldet

ejerlejlighed afregistreret

§

Ejerlejlighed bortfaldet

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighed tilkommet

ev

Ejerlejlighed tilkommet

ejerlejlighed registreret

§

Ejerlejlighed tilkommet

Matrikel v2.0.0

ejerlejlighedskort

at

ejerlejlighedskort

sagsbilag hvorpå geometrien for ejerlejligheden og eventuelle ejerlejlighedslodder er illustreret

for nye ejerlejligheder der registreres i Matriklen skal der altid være et ejerlejlighedskort. Men for de ejerlejligheder som overføres fra ESR/Tingbog vil der ikke være ejerlejlighedskort.

§

ejerlejlighedskort

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighedslod

kl

Ejerlejlighedslod

en ejerlejlighed kan bestå af flere arealer, som er fysisk adskilt fra hinanden. Disse arealer kaldes ejerlejlighedslodder

information vedr. ejerlejlighedslodder registreres i dag ikke i Tingbogen. Dvs. ved idriftsættelsestidspunktet af Matriklens Udvidelse vil der ikke findes ejerlejlighedslodder på eksisterende ejerlejligheder. Nye ejerlejligheder, der kommer ind efter idriftsættelse, vil bestå af én eller flere ejerlejlighedslodder. Formålet med at registrere ejerlejlighedslodder er primært at give mulighed for at landinspektører kan genbruge data i sager, hvor der sker forandring af <i>ejerlejligheder</i>

Ejerlejlighedslod

Matrikel v2.0.0

ejerlejlighedsnummer

at

ejerlejlighedsnummer

identifikation af den enkelte ejerlejlighed der ligger i en hovedejendom

§

ejerlejlighedsnummer

Matrikel v2.0.0

Ejerlejlighedssag

ev

Ejerlejlighedssag

sag vedr. forandring eller oprettelse af ejerlejligheder

§

Ejerlejlighedssag

Matrikel v2.0.0

Eksklusiv

ev

Eksklusiv

vandareal på jordstykket er ikke inkluderet i det registrerede areal for jordstykket

§

Eksklusiv

Matrikel v2.0.0

Ekspropriation

ev

Ekspropriation

sag som er resultat af kendelsen for en ekspropriation

§

Ekspropriation

Matrikel v2.0.0

erFælleslod

at

erFælleslod

angiver, at typen af samlet fast ejendom er fælleslod

juridisk set er fælleslod ikke at betragte som en samlet fast ejendom eller bestemt fast ejendom. En fælleslod er en del af andre samlede faste ejendomme

§

erFaelleslod

Matrikel v2.0.0

ESR

ev

ESR

angiver at de registrerede oplysninger i Matriklen kommer fra ESR

§

ESR

Matrikel v2.0.0

etagebetegnelse

at

etagebetegnelse

angivelse af hvilken etage ejerlejlighedslodden er beliggende på.

0 = Stue, 1=1. sal, 2=2. sal osv. -1, -2, -3 osv. kan angives for etager under terræn

§

etagebetegnelse

Matrikel v2.0.0

faelleslod

at

faelleslod

angiver om jordstykket er et fælleslod og dermed indgår i flere faste ejendomme

kan være noteret som ja eller nej, tager udgangspunkt i udstykningsloven

§

faelleslod

Matrikel v2.0.0

Familiebrug

ev

Familiebrug

jf. bekendtgørelse om landbrugsejendommes notering som familieejendomme

§

Familiebrug

Matrikel v2.0.0

Fikspunkt - 0

ev

Fikspunkt - 0

angiver at skelkredsen er et fikspunkt

§

Fikspunkt - 0

Matrikel v2.0.0

fordelingstalNævner

at

fordelingstal nævner

udgør sammen med fordelingstalTæller ejerlejlighedens andel af ejendomsretten af den hovedejendom som ejerlejligheden indgår i

§

fordelingstalNaevner

Matrikel v2.0.0

fordelingstalTæller

at

fordelingstalTæller

udgør sammen med fordelingstalNævner ejerlejlighedens andel af ejendomsretten af den hovedejendom som ejerlejligheden indgår i

§

fordelingstalTaeller

Matrikel v2.0.0

Foreløbig

ev

Foreløbig

angiver at versionen af objektet er foreløbigt

§

Foreloebig

Matrikel v2.0.0

Foreløbig afvist af Tinglysningsretten

ev

Foreløbig afvist af Tinglysningsretten

sagen er hos indberetter, da Tinglysningsretten har afvist sagen og evt. bedt om supplerende oplysninger. Sagsområdet er låst for andre sager

§

Foreloebig afvist af Tinglysningsretten

Matrikel v2.0.0

Foreløbige sagsdata udstillet

ev

Foreløbige sagsdata udstillet

sagen er hos indberetter, som har angivet sagens foreløbige forandringer

§

Foreloebige sagsdata udstillet

Matrikel v2.0.0

forløb

at

forløb

hvordan linjerne skal håndteres i forbindelse med ændringer i det aktuelle skelbillede

§

forloeb

Matrikel v2.0.0

Forløb

en

Forløb

liste med typer af forløb for en temalinje

Forloeb

Matrikel v2.0.0

forretningshændelse

at

forretningshændelse

den primære begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data

§

forretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

forretningshændelse

at

forretningshændelse

den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data

§

forretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

forretningsområde

at

forretningsområde

den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data

§

forretningsomraade

Matrikel v2.0.0

forretningsproces

at

forretningsproces

den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen

§

forretningsproces

Matrikel v2.0.0

fredskov

at

fredskov

registrering af om der er fredskovspligt, på et jordstykke der er skov

§

fredskov

Matrikel v2.0.0

Fredskov

da

Fredskov

registrering af fredskovspligt

Fredskov

Matrikel v2.0.0

Fredskov

ev

Fredskov

sag vedr. registrering af fredskov

§

Fredskov

Matrikel v2.0.0

Fredskov

ev

Fredskov

fredskovsgrænse

§

Fredskov

Matrikel v2.0.0

Fælles drift

ev

Fælles drift

angiver at arealtypen er fælles drift

§

Faelles drift

Matrikel v2.0.0

Fælles grusgrav

ev

Fælles grusgrav

angiver at arealtypen er fælles grusgrav

§

Faelles grusgrav

Matrikel v2.0.0

Fælles vanding

ev

Fælles vanding

angiver at arealtypen er fælles vanding

§

Faelles vanding

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Punkt

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Polygon

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Linestring

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Multipolygon

§

geometri

Matrikel v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

geometritype Polygon. Udarbejdes af landinspektøren som en del af udarbejdelsen af ejerlejlighedskort. Er kun registreret for nye ejerlejligheder registreret efter 25-02-2019

§

geometri

Matrikel v2.0.0

Grænsekode

en

Grænsekode

udfaldsrum for grænsekoder for matrikelskel

Graensekode

Matrikel v2.0.0

Gældende

ev

Gældende

angiver at versionen af objektet er gældende

§

Gaeldende

Matrikel v2.0.0

Hel

ev

Hel

angiver at omfanget af registreringen på jordstykket er hel

§

Hel

Matrikel v2.0.0

Historisk

ev

Historisk

angiver at versionen af objektet er historisk

§

Historisk

Matrikel v2.0.0

Hjemsendt til indberetter

ev

Hjemsendt til indberetter

sagen er hjemsendt til indberetteren pga. fejl fundet ved matrikelmyndighedens revision

§

Hjemsendt til indberetter

Matrikel v2.0.0

Hos matrikelmyndigheden

ev

Hos matrikelmyndigheden

sagen er hos matrikelmyndigheden, men revision er endnu ikke påbegyndt

§

Hos matrikelmyndigheden

Matrikel v2.0.0

Hos matrikelmyndigheden - under revision

ev

Hos matrikelmyndigheden – under revision

sagen er under behandling i matrikelmyndigheden

§

Hos matrikelmyndigheden - under revision

Matrikel v2.0.0

hovedejendomOpdeltIEjerlejligheder

at

hovedejendom opdelt i ejerlejligheder

angiver, om den pågældende samlede faste ejendom er registreret som hovedejendom og opdelt i ejerlejligheder

§

hovedejendomOpdeltIEjerlejligheder

Matrikel v2.0.0

iBygningPåFremmedGrund

at

i bygning på fremmed grund

angiver, om ejerlejligheden er beliggende i en bygning på fremmed grund

§

iBygningPaaFremmedGrund

Matrikel v2.0.0

id

at

id

det unikke administrative områdes unikke identifikation

§

id

Matrikel v2.0.0

id

at

id

unik identifikation af objektet

§

id

Matrikel v2.0.0

id

at

id

unik fortløbende nummer, der identificerer en sag.

tildeles ved sagens fødsel

§

id

Matrikel v2.0.0

Ikke beskikkelseskrævende ændringssag

ev

Ikke beskikkelseskrævende ændringssag

sag der kan indsendes til matrikelmyndigheden af andre end en beskikket landinspektør

§

Ikke beskikkelseskraevende aendringssag

Matrikel v2.0.0

Ikke gennemført

ev

Ikke gennemført

angiver at versionen af objektet er historisk

§

Ikke gennemfoert

Matrikel v2.0.0

Indlagt med koordinaterne fra en skelmåling - MI

ev

Indlagt med koordinaterne fra en skelmåling - MI

beskriver at data er indlagt med koordinaterne fra en skelmåling

§

Indlagt med koordinaterne fra en skelmaaling - MI

Matrikel v2.0.0

Indlagt over fikspunkter - FP

ev

Indlagt over fikspunkter - FP

angiver at indlægning er foretaget over fikspunkt

§

Indlagt over fikspunkter - FP

Matrikel v2.0.0

Indlagt over fikspunkter og/eller skelkredse - FS

ev

Indlagt over fikspunkter og/eller skelkredse - FS

angiver at indlægning er foretaget over fikspunkt og/eller skelkredse

§

Indlagt over fikspunkter og/eller skelkredse - FS

Matrikel v2.0.0

Indlagt over støttemateriale - ST

ev

Indlagt over støttemateriale - ST

angiver at indlægning er foretaget ved anvendelse af støttemateriale

§

Indlagt over stoettemateriale - ST

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold 1:500 til 1:2000 - RS

ev

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold 1:500 til 1:2000 - RS

beskriver at data er indlagt vha. digitalisering af et ramme kort i målforhold 1:500 til 1:2000

§

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i maalforhold 1:500 til 1:2000 - RS

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000 - RL

ev

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000 - RL

beskriver at data er indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000

§

Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i maalforhold >1:2000 - RL

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK

ev

Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK

beskriver at data er indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion

§

Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. digitalisering af et økort - MK

ev

Indlagt vha. digitalisering af et økort - MK

beskriver at data er indlagt vha. et digitaliseret økort

§

Indlagt vha. digitalisering af et oekort - MK

Matrikel v2.0.0

Indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret - MD

ev

Indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret - MD

beskriver at data er indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret

§

Indlagt vha. et maaleblad, der er digitaliseret - MD

Matrikel v2.0.0

indlægningstype

at

indlægningstype

angiver den måde hvorpå det pågældende skelpunkt er indlagt i matrikelkortet

§

indlaegningstype

Matrikel v2.0.0

Indlægningstype

en

Indlægningstype

liste med indlægningstyper for skelpunkter

Indlaegningstype

Matrikel v2.0.0

Indmålt terrestrisk på anden vis - 2

ev

Indmålt terrestrisk på anden vis - 2

angiver at skelkredsen er indlagt i forhold til referencenettet

§

Indmaalt terrestrisk paa anden vis - 2

Matrikel v2.0.0

Indmålt ved hjælp af RTK GPS - 1

ev

Indmålt ved hjælp af RTK GPS - 1

angiver at skelkredsen er indlagt pba. GPS/GNSS måling

§

Indmaalt ved hjaelp af RTK GPS - 1

Matrikel v2.0.0

Ingen administrativ grænse

ev

Ingen administrativ grænse

skel indgår ikke i en administrativ grænse

§

Ingen administrativ graense

Matrikel v2.0.0

Inklusiv

ev

Inklusiv

vandareal på jordstykket er inkluderet i det registrerede areal for jordstykket

§

Inklusiv

Matrikel v2.0.0

Jernbane

ev

Jernbane

angiver at arealtypen er jernbane

§

Jernbane

Matrikel v2.0.0

Jernbane

ev

Jernbane

skel af typen ”Skel for jernbane”

§

Jernbane

Matrikel v2.0.0

Jordfordeling

ev

Jordfordeling

sag som er resultat af kendelsen for en jordfordeling

§

Jordfordeling

Matrikel v2.0.0

jordrente

at

jordrente

registrering af om der på jordstykket hviler jordrenteforpligtigelse i henhold til Bekendtgørelse om statshusmandsbrug m.m. og jordrente

§

jordrente

Matrikel v2.0.0

Jordrente

da

Jordrente

registrering af om jordstykket har jordrentenotering

Jordrente

Matrikel v2.0.0

Jordrente

ev

Jordrente

sag vedr. registrering af jordrente

§

Jordrente

Matrikel v2.0.0

Jordstykke

kl

Jordstykke

areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel

jordstykker kan selvstændigt eller i forening danne en Samlet fast ejendom. Et jordstykke kan enten være: et matrikuleret areal eller et umatrikuleret areal i form af udskilt, offentlig vej optaget i matriklen med matrikelnummer 7000 plus vejlitra.

Jordstykke

Matrikel v2.0.0

Jordstykke(r) bortfaldet

ev

Jordstykke(r) bortfaldet

den samlede faste ejendom består af færre jordstykker end før

§

Jordstykke(r) bortfaldet

Matrikel v2.0.0

Jordstykke(r) tilkommet

ev

Jordstykke(r) tilkommet

den samlede faste ejendom består af flere jordstykker end før

§

Jordstykke(r) tilkommet

Matrikel v2.0.0

JordstykkeTemaflade

kl

Jordstykke temaflade

en flade, der er dannet ved aggregering af temalinjer

JordstykkeTemaflade

Matrikel v2.0.0

journaliseringsdato

at

journaliseringsdato

dato for den dag, hvor sagen er journaliseret af matrikelmyndigheden.

er ensbetydende med at sagen har fået matrikelmyndighedens journalnummer

§

journaliseringsdato

Matrikel v2.0.0

Kanal

ev

Kanal

angiver at arealtypen er kanal

§

Kanal

Matrikel v2.0.0

Kirke

ev

Kirke

angiver at arealtypen er kirke

§

Kirke

Matrikel v2.0.0

Kirkegård

ev

Kirkegård

angiver at arealtypen er kirkegård

§

Kirkegaard

Matrikel v2.0.0

Kirkesti

ev

Kirkesti

angiver om vejtypen er kirkesti

§

Kirkesti

Matrikel v2.0.0

klitfredning

at

klitfredning

registrering af, om der på jordstykket er klitfredning jf. naturbeskyttelsesloven

§

klitfredning

Matrikel v2.0.0

Klitfredning

da

Klitfredning

registrering af klitfredning

Klitfredning

Matrikel v2.0.0

Klitfredning

ev

Klitfredning

sag vedr. registrering af klitfredning

§

Klitfredning

Matrikel v2.0.0

Klitfredning

ev

Klitfredning

klitfredningsgrænse

§

Klitfredning

Matrikel v2.0.0

kode

at

kode

kode for sagsoperationen

§

kode

Matrikel v2.0.0

Kombinationssag - Bygning på fremmed grund

ev

Kombinationssag - Bygning på fremmed grund

sag, der indeholder forandringer af både samlet fast ejendom og bygning på fremmed grund

§

Kombinationssag - Bygning paa fremmed grund

Matrikel v2.0.0

Kombinationssag - Ejerlejlighed

ev

Kombinationssag - Ejerlejlighed

sag, der indeholder forandringer af både samlet fast ejendom og ejerlejlighed samt evt. bygning på fremmed grund

§

Kombinationssag - Ejerlejlighed

Matrikel v2.0.0

kommune

at

kommune

den kommune matrikelnummeret hører til og som er blevet brugt til at stedfæste sagen

§

kommune

Matrikel v2.0.0

Kommune

ev

Kommune

skelgrænse imellem 2 kommuner

§

Kommune

Matrikel v2.0.0

Kommune + ejerlav

ev

Kommune + ejerlav

skelgrænse imellem 2 kommuner og 2 ejerlav

§

Kommune + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Kommune + sogn

ev

Kommune + sogn

skelgrænse imellem 2 kommuner og 2 sogne

§

Kommune + sogn

Matrikel v2.0.0

Kommune + sogn + ejerlav

ev

Kommune + sogn + ejerlav

skelgrænse imellem 2 kommuner, 2 sogne og 2 ejerlav

§

Kommune + sogn + ejerlav

Matrikel v2.0.0

kommunekode

at

kommunekode

den 4-cifrede CPR-kode tilhørende kommunen

§

kommunekode

Matrikel v2.0.0

kommunenavn

at

kommunenavn

navnet tilhørende kommunen

§

kommunenavn

Matrikel v2.0.0

Kvalitetsforbedring af matriklen

ev

Kvalitetsforbedring af matriklen

sag vedr. kvalitetsforbedring af matriklen

§

Kvalitetsforbedring af matriklen

Matrikel v2.0.0

Kystlinje

ev

Kystlinje

grænse af typen ”Kystlinje”

§

Kystlinje

Matrikel v2.0.0

Landbrug

ev

Landbrug

angiver, at der på ejendommen er noteret landbrugspligt

§

Landbrug

Matrikel v2.0.0

Landbrug

ev

Landbrug

sag vedr. landbrugsnotering

§

Landbrug

Matrikel v2.0.0

Landbrug uden bygning

ev

Landbrug uden bygning

angiver, at der på ejendommen er noteret landbrugspligt og at ejendommen er uden beboelsesbygninger

§

Landbrug uden bygning

Matrikel v2.0.0

landbrugsnotering

at

landbrugsnotering

angiver hvorvidt ejendommen er noteret som landbrugsejendom og derfor har landbrugspligt

§

landbrugsnotering

Matrikel v2.0.0

Landbrugsnotering

en

Landbrugsnotering

liste af typer af landbrugsnotering på samlet fast ejendom

Landbrugsnotering

Matrikel v2.0.0

Landevej

ev

Landevej

angiver om vejtypen er landevej

§

Landevej

Matrikel v2.0.0

lodAreal

at

lod areal

det registrerede areal for det pågældende ejerlejlighedslod

§

lodAreal

Matrikel v2.0.0

lodBeliggenhedstekst

at

lod beliggenhedstekst

tekst, der angiver ejerlejlighedsloddens beliggenhed i relation til hovedejendommen.

§

lodBeliggenhedstekst

Matrikel v2.0.0

Lodflade

kl

Lodflade

repræsentativ fladegeometri for jordstykket, som dannes ud fra de omkringliggende matrikelskel

bemærk at Lodflade er et MatrikulærtElement i sig selv. Dvs. Lodflade og Jordstykke kan ændres uafhængigt af hinanden

Lodflade

Matrikel v2.0.0

lodLitra

at

lod litra

bogstav, der bruges for at angive en underinddeling af en ejerlejlighed i ejerlejlighedslodder

litra, som tildeles af indberetningssystemet i alfabetisk rækkefølge indenfor ejerlejligheden

§

lodLitra

Matrikel v2.0.0

Lukkelinje

ev

Lukkelinje

angiver at temalinjen udelukkende har til formål at lukke temafladen

en temalinje af typen lukkelinje har ikke en reference til et Jordstykke

§

Lukkelinje

Matrikel v2.0.0

majoratsskov

at

majoratsskov

registrering af, om den fredskov som er registreret på jordstykket er noteret som majoratsskov i henhold til Skovloven

§

majoratsskov

Matrikel v2.0.0

Majoratsskov

da

Majoratsskov

registrering af om fredskov som er registreret på jordstykket er noteret som majoratsskov

Majoratsskov

Matrikel v2.0.0

Majoratsskov

ev

Majoratsskov

sag vedr. registrering af majoratsskov

§

Majoratsskov

Matrikel v2.0.0

Markvej

ev

Markvej

angiver om vejtypen er markvej

§

Markvej

Matrikel v2.0.0

MatrikelAdministrativtOmråde

kl

Matrikel administrativt område

abstrakt objekt der indeholder de fælles egenskaber for de administrative objekttyper der geometrisk baseres på matrikelskel

MatrikelAdministrativtOmraade

Matrikel v2.0.0

MatrikelForretningsområde

en

Matrikel forretningsområde

udfaldsrum for FORM forretningsområder i matriklen

MatrikelForretningsomraade

Matrikel v2.0.0

MatrikelKommune

kl

Matrikel kommune

geometrisk inddeling af kommune pba. registreringer i matrikelregisteret

MatrikelKommune

Matrikel v2.0.0

matrikelmyndighedensJournalnummer

at

matrikelmyndighedensJournalnummer

det unikke sagsnummer som er tildelt af matrikelmyndigheden.

tildeles når matrikelmyndigheden modtager sagen

§

matrikelmyndighedensJournalnummer

Matrikel v2.0.0

matrikelnummer

at

matrikelnummer

entydig identifikation af et jordstykke inden for et ejerlav

omfatter også vejlitra der angives som 7000 efterfulgt af vejlitra. Bemærk, at matrikelnummer kun er entydig indenfor ejerlavet. En entydig landsdækkende identifikation af et jordstykke kan derfor kun fås ved anvendelse af en kombination af matrikelnummer og ejerlav, som tilsammen kaldes en matrikelbetegnelse. Det bemærkes i øvrigt, at matrikelnummer ikke er persistent gennem et jordstykkes levetid og derfor ikke bør bruges som systemnøgle. Der henvises til ID_lokalID

§

matrikelnummer

Matrikel v2.0.0

MatrikelRegion

kl

Matrikel region

geometrisk inddeling af region pba. registreringer i Matriklen

MatrikelRegion

Matrikel v2.0.0

Matrikelskel

kl

Matrikelskel

en linje eller en polylinje (cirkelbue), der – sammen med mindst ét andet matrikelskel - afgrænser et jordstykke

et matrikelskel er typisk en linje, men hvis skellet følger en cirkelbue, vil cirkelbuen blive repræsenteret ved en polylinje

Matrikelskel

Matrikel v2.0.0

MatrikelSogn

kl

Matrikel sogn

geometrisk inddeling af sogn pba. registreringer i matrikelregisteret

MatrikelSogn

Matrikel v2.0.0

Matriklen - ikke stedfæstet

ev

Matriklen - ikke stedfæstet

angiver at bygningen på fremmed grund er født i Matriklen, men at den ikke er stedfæstet i Matriklen

§

Matriklen - ikke stedfaestet

Matrikel v2.0.0

Matriklen - stedfæstet

ev

Matriklen - stedfæstet

angiver at bygningen på fremmed grund er født i Matriklen og at den er stedfæstet med geometri og rids

§

Matriklen - stedfaestet

Matrikel v2.0.0

Matrikulær sag

ev

Matrikulær sag

sag, der medfører matrikulære forandringer

§

Matrikulaer sag

Matrikel v2.0.0

MatrikulærSag

kl

Matrikulærsag

helheden af de faktorer og omstændigheder der knytter sig til en matrikulær sag

MatrikulaerSag

Matrikel v2.0.0

MatrikulærSagForretningshændelse

en

Matrikulær sag forretningshændelse

liste over de forskellige forretningshændelse for en matrikulær sag

MatrikulaerSagForretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

MatrikulærtElement

kl

Matrikulært element

abstrakt objekt der indeholder de fælles egenskaber for de matrikulære objekttyper

matrikulært element beskriver fælles egenskaber for følgende forretningsobjekttyper: Bestemt fast ejendom Ejerlejlighedslod Jordstykke Lodflade Centroide Matrikelskel Skelpunkt Temalinje Anden grænse

MatrikulaertElement

Matrikel v2.0.0

MatrikulærtElementForretningshændelse

en

Matrikulært element forretningshændelse

udfaldsrum for forretningshændelser i matriklen

MatrikulaertElementForretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

MatrikulærtElementStatus

en

Matrikulært element status

liste af typer af objektstatus for et matrikulært element

MatrikulaertElementStatus

Matrikel v2.0.0

Midtlinie

ev

Midtlinie

grænse af typen ”Grænse i vandløb og sø”

§

Midtlinie

Matrikel v2.0.0

Minirenovering

ev

Minirenovering

sag vedr. forbedring af geometrien ved en minirenovering

§

Minirenovering

Matrikel v2.0.0

Noteringsændring på ejendom

ev

Noteringsændring på ejendom

notering på den samlede faste ejendom er ændret

kan være: Arbejderbolig, Landbrugsejendom, Landbrug uden beboelse, Familieejendom

§

Noteringsaendring paa ejendom

Matrikel v2.0.0

Noteringsændring på jordstykke

ev

Noteringsændring på jordstykke

notering på jordstykkeniveau er ændret

kan være noteringer om: Ikke udskilt vej, Fredskov, Jordrente, Klitfredning, stormfald, Majoratsskov

§

Noteringsaendring paa jordstykke

Matrikel v2.0.0

Nullinje

kl

Nullinje

nullinjen i Nissum Fjord angiver grænsen for henholdsvis statens og strandejernes ejendomsret

grænsen er fastlagt af den i henhold til § 4 i lov nr. 143 af 17. juni 1929 nedsatte kommission

Nullinje

Matrikel v2.0.0

nummer

at

nummer

naturstyrelsens unikke identifikation af en majoratsskov

nummeret er oplyst af Naturstyrelsen

§

nummer

Matrikel v2.0.0

Nyoprettelse

ev

Nyoprettelse

forretningsobjektet vil opstå som nyt i Matriklen, når sagen registreres endeligt

§

Nyoprettelse

Matrikel v2.0.0

Offentlig vej

ev

Offentlig vej

angiver at arealtypen er offentlig vej

§

Offentlig vej

Matrikel v2.0.0

omfang

at

omfang

angiver hvor stor en del af jordstykket der er omfattet af registreringen

§

omfang

Matrikel v2.0.0

Omfang

en

Omfang

liste af omfang for registrering af temaer på jordstykke

Omfang

Matrikel v2.0.0

Opdatering forårsaget af BBR

ev

Opdatering forårsaget af BBR

angiver at opdateringen er forårsaget af BBR

§

Opdatering foraarsaget af BBR

Matrikel v2.0.0

Opdatering forårsaget af landinspektør eller anden indberetter

ev

Opdatering forårsaget af landinspektør eller anden indberetter

angiver at opdateringen er forårsaget af landinspektør eller anden indberetter

§

Opdatering foraarsaget af landinspektoer eller anden indberetter

Matrikel v2.0.0

Opdatering forårsaget af matrikelmyndigheden

ev

Opdatering forårsaget af matrikelmyndigheden

angiver at opdateringen er forårsaget af matrikelmyndigheden

§

Opdatering foraarsaget af matrikelmyndigheden

Matrikel v2.0.0

opdeltIEjerlejligheder

at

opdelt i ejerlejligheder

angiver, om der er tale om en hovedejendom, der er opdelt i ejerlejligheder.

§

opdeltIEjerlejligheder

Matrikel v2.0.0

ophørsdato

at

ophørsdato

tidspunkt hvor udbetaling af stormfaldstilskud er ophørt

§

ophoersdato

Matrikel v2.0.0

oprindelse

at

oprindelse

angiver, hvor de registrerede oplysninger om bygningen på fremmed grund stammer fra og om bygningen er stedfæstet

§

oprindelse

Matrikel v2.0.0

Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

ev

Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet'

§

Oprindelse for BPFG aendret til 'Matriklen - stedfaestet'

Matrikel v2.0.0

oprindelseJournalnummer

at

oprindelseJournalnummer

identifikation af den sag, via journalnummer, som indeholder de måloplysninger der er brugt til at angive objektets placering

§

oprindelseJournalnummer

Matrikel v2.0.0

oprindelseJournalnummer

at

oprindelse journalnummer

identifikation af den sag, via journalnummer, som indeholder de måloplysninger der er brugt til at angive objektets placering

§

oprindelseJournalnummer

Matrikel v2.0.0

OptagetVej

kl

Optaget vej

registrering af vej og sti, som tjener som adgang til anden ejendom, og som ikke er udskilt med eget vejlitra eller matrikelnummer

OptagetVej

Matrikel v2.0.0

originalTemafladeID

at

original temafladeID

reference til den originale temaflade i matrikelsystemet

temaflader i udstillingsmodellen er opklippet efter jordstykkernes lodflader. Denne identifikation er nøglen til den uklippede temaflade i matrikelsystemet

§

originalTemafladeID

Matrikel v2.0.0

Privat vej

ev

Privat vej

angiver at arealtypen er privat vej

§

Privat vej

Matrikel v2.0.0

produktionsmetode

at

produktionsmetode

angivelse af hvilken metode og baggrundsmateriale, som matrikelskellet er produceret ved hjælp af

§

produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

produktionsmetode

at

produktionsmetode

angivelse af hvilken metode og baggrundsmateriale, som vejen er produceret ved hjælp af

benævnes også som ’Grundmateriale’

§

produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

produktionsmetode

at

produktionsmetode

angivelse af hvilken metode og baggrundsmateriale, som skelpunktet er produceret ved hjælp af

benævnes også som ’Grundmateriale’

§

produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

Produktionsmetode

en

Produktionsmetode

liste af produktionsmetoder for matrikelskel, skelpunkter og optaget vej

benævnes også som ’Grundmateriale’

Produktionsmetode

Matrikel v2.0.0

punktKlasse

at

punktKlasse

klassificering af punktet i forhold til målemetode mv

§

punktKlasse

Matrikel v2.0.0

PunktKlasse

en

Punktklasse

liste med typer af punktklasser for skelpunkter

PunktKlasse

Matrikel v2.0.0

påHavet

at

på havet

angiver, om bygningen på fremmed grund er en bygning placeret på havet.

§

paaHavet

Matrikel v2.0.0

påtænktHandling

at

påtænkt handling

den påtænkte handling for objekter med status 'Foreløbig'

§

paataenktHandling

Matrikel v2.0.0

PåtænktHandling

en

Påtænkt handling

angivelse af den handling, som forretningsobjektet bliver udsat for, når sagen registreres endeligt i Matriklen

PaataenktHandling

Matrikel v2.0.0

Region

ev

Region

skelgrænse imellem 2 regioner

§

Region

Matrikel v2.0.0

Region + kommune

ev

Region + kommune

skelgrænse imellem 2 regioner og 2 kommuner

§

Region + kommune

Matrikel v2.0.0

Region + kommune + ejerlav

ev

Region + kommune + ejerlav

skelgrænse imellem 2 regioner, 2 kommuner og 2 ejerlav

§

Region + kommune + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Region + kommune + sogn

ev

Region + kommune + sogn

skelgrænse imellem 2 regioner, 2 kommuner og 2 sogne. og 2 ejerlav

§

Region + kommune + sogn

Matrikel v2.0.0

Region + kommune + sogn + ejerlav

ev

Region + kommune + sogn + ejerlav

skelgrænse imellem 2 regioner, 2 kommuner, 2 sogne og 2 ejerlav

§

Region + kommune + sogn + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Regions- og kommunegrænse

ev

Regions- og kommunegrænse

sag vedr. registrering af regions- og/eller kommunegrænse

§

Regions- og kommunegraense

Matrikel v2.0.0

regionskode

at

regionskode

koden tilhørende regionen

§

regionskode

Matrikel v2.0.0

regionsnavn

at

regionsnavn

navnet tilhørende regionen

§

regionsnavn

Matrikel v2.0.0

registreretAreal

at

registreret areal

jordstykkets registrerede areal i Matriklen

det i Matriklen registrerede areal på Jordstykket. Det registrerede areal er ikke nødvendigvis identisk med det geometriske areal. Arealet er angivet som heltal i kvadratmeter

§

registreretAreal

Matrikel v2.0.0

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet

ev

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet

afregistrering af, at hovedejendom er opdelt i ejerlejligheder

§

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfaellesskab bortfaldet

Matrikel v2.0.0

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet

ev

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet

registrering af, at hovedejendom er opdelt i ejerlejligheder

§

Registrering af SFE som hovedejendom for ejerlejlighedsfaellesskab tilkommet

Matrikel v2.0.0

registreringFra

at

registrering fra

tidspunktet hvor registreringen af versionen af forretningsobjektet er foretaget

§

registreringFra

Matrikel v2.0.0

registreringsaktør

at

registreringsaktør

den aktør der har foretaget registreringen

§

registreringsaktoer

Matrikel v2.0.0

registreringTil

at

registrering til

tidspunktet hvor versionen af et forretningsobjekt enten er blevet erstattet af en nyere version eller er logisk slettet.

hvis feltet ikke er udfyldt med en tid, er versionen stadig gældende

§

registreringTil

Matrikel v2.0.0

registreringTil

at

registrering til

tidspunktet hvor versionen af et forretningsobjekt enten er blevet erstattet af en nyere version eller er logisk slettet.

hvis feltet ikke er udfyldt med en tid, er versionen stadig gældende, men kan repræsentere virkningshistorik, se virkningFra/virkningTil

§

registreringTil

Matrikel v2.0.0

rekvirentRef

at

rekvirentRef

den sagsansvarliges (ofte landinspektørens) eget journalnummer for sagen

journalnummeret er kun unikt indenfor sagsansvarligs egen organisation

§

rekvirentRef

Matrikel v2.0.0

rids

at

rids

skitsering af en bygnings beliggenhed

§

rids

Matrikel v2.0.0

Sagskategori

en

Sagskategori

liste af sagskategorier en matrikulær sag kan have

Sagskategori

Matrikel v2.0.0

sagsoperation

at

sagsoperation

angiver hvilke typer af forandringer sagen indeholder

§

sagsoperation

Matrikel v2.0.0

SagsoperationType

da

Sagsoperation type

type med kode og betegnelse for en sagsoperation

SagsoperationType

Matrikel v2.0.0

Sagsstatus

en

Sagsstatus

liste af sagsstatus en matrikulær sag kan have

Sagsstatus

Matrikel v2.0.0

sagstitel

at

sagstitel

den repræsentative tekst, der beskriver sagen

§

sagstitel

Matrikel v2.0.0

samletAreal

at

samlet areal

angiver det aktuelle, samlede areal for ejerlejligheden i kvadratmeter

svarer til begrebet ’Tinglyst areal’. Opmålingen af arealet er foretaget af landinspektør

§

samletAreal

Matrikel v2.0.0

SamletFastEjendom

kl

Samlet fast ejendom

en vedvarende forening af et eller flere jordstykker som tilsammen udgør én ejendom

begrebet er knyttet til arealer på jordoverfladen og er fysisk bestemt ved det eller de jordstykker, der indgår i den samlede faste ejendom (se definition af Jordstykke). Parcelhusgrunde vil normalt kun bestå af ét Jordstykke, hvorimod landbrugsejendomme ofte består af flere Jordstykker

SamletFastEjendom

Matrikel v2.0.0

sekundærForretningshændelse

at

sekundær forretningshændelse

de begivenheder i virkeligheden som udløste ændringen i data

§

sekundaerForretningshaendelse

Matrikel v2.0.0

Skal følge skel

ev

Skal følge skel

angiver at temalinjen skal følge skel

§

Skal foelge skel

Matrikel v2.0.0

Skal følge skelbillede

ev

Skal følge skelbillede

angiver at temalinjen skal følge skelbilledet

§

Skal foelge skelbillede

Matrikel v2.0.0

Skal ikke følge skelbillede

ev

Skal ikke følge skelbillede

angiver at temalinjen ikke skal følge skel eller skelbillede

§

Skal ikke foelge skelbillede

Matrikel v2.0.0

Skelpunkt

kl

Skelpunkt

et punkt, der angiver et matrikelskels start eller slut

Skelpunkt

Matrikel v2.0.0

skeltype

at

skeltype

klassifikation af skellet ud fra skelhierarki

afhængigt af hvilken type af arealer, der ligger på hver side af skellet, afgøres det, hvilken skeltype der gældende. Eksempel: Hvis skellet grænser op mod en sø, vil det være en 'søgrænse' skeltype, selvom det også er et ejendomsskel

§

skeltype

Matrikel v2.0.0

Skeltype

en

Skeltype

liste af skeltyper for et matrikulært skel

Skeltype

Matrikel v2.0.0

Slettet

ev

Slettet

sagen er slettet før dens indhold blev udstillet

§

Slettet

Matrikel v2.0.0

SNSJournalNummer

at

SNSJournalNummer

det af Naturstyrelsen angivne journalnummer på en stormfaldssag

§

SNSJournalNummer

Matrikel v2.0.0

Sogn

ev

Sogn

skelgrænse imellem 2 sogne

§

Sogn

Matrikel v2.0.0

Sogn + ejerlav

ev

Sogn + ejerlav

skelgrænse imellem 2 sogne og 2 ejerlav

§

Sogn + ejerlav

Matrikel v2.0.0

Sognegrænse

ev

Sognegrænse

sag vedr. registrering af sognegrænse

§

Sognegraense

Matrikel v2.0.0

sognekode

at

sognekode

den 4-cifrede CPR-kode tilhørende sognet

§

sognekode

Matrikel v2.0.0

sognenavn

at

sognenavn

navnet tilhørende sognet

§

sognenavn

Matrikel v2.0.0

status

at

status

angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus

§

status

Matrikel v2.0.0

status

at

status

angivelse af hvor sagen er i sin livscyklus

§

status

Matrikel v2.0.0

Stedfæstet ved udtræk

ev

Stedfæstet ved udtræk

sagen er hos indberetter, som har tilknyttet ejendomme til sagen, men endnu ikke angivet forandringer

§

Stedfaestet ved udtraek

Matrikel v2.0.0

Sti

ev

Sti

angiver om vejtypen er sti

§

Sti

Matrikel v2.0.0

stormfald

at

stormfald

registrering af, om der for jordstykket er udbetalt tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme.

§

stormfald

Matrikel v2.0.0

Stormfald

da

Stormfald

registrering af udbetalt tilskud til oprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet som følge af storme.

Stormfald

Matrikel v2.0.0

Stormfald

ev

Stormfald

sag vedr. stormfaldsnotering

§

Stormfald

Matrikel v2.0.0

Strand

ev

Strand

angiver at arealtypen er strand

§

Strand

Matrikel v2.0.0

strandbeskyttelse

at

strandbeskyttelse

registrering af, om der på jordstykket er strandbeskyttelse jf. Naturbeskyttelsesloven

§

strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

Strandbeskyttelse

da

Strandbeskyttelse

registrering af strandbeskyttelse

Strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

Strandbeskyttelse

ev

Strandbeskyttelse

sag vedr. registrering af strandbeskyttelse

§

Strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

Strandbeskyttelse

ev

Strandbeskyttelse

strandbeskyttelsesgrænse

§

Strandbeskyttelse

Matrikel v2.0.0

Søgrænse

ev

Søgrænse

grænse af typen ”Grænse mod sø”

§

Soegraense

Matrikel v2.0.0

temaFladeID

at

temaFladeID

unik identifikation af temafladen

§

temaFladeID

Matrikel v2.0.0

Temalinje

kl

Temalinje

linje til registrering af afgrænsning for strandbeskyttelse, klitfredning, fredskov

en temalinje kan skære flere jordstykker

Temalinje

Matrikel v2.0.0

tematype

at

tematype

typen af tema der er registreret på det pågældende jordstykke

§

tematype

Matrikel v2.0.0

tematype

at

tematype

typen af temalinje der er registreret på det pågældende jordstykke

§

tematype

Matrikel v2.0.0

Tematype

en

Tematype

liste af tematyper for en temalinje

Tematype

Matrikel v2.0.0

Tilbageførselssag

ev

Tilbageførselssag

sag som gennemføres med henblik på at tilbageføre tidligere udførte forandringer

§

Tilbagefoerselssag

Matrikel v2.0.0

tilskudstype

at

tilskudstype

typen af tilskud det registrerede stormfald er omfattet af

§

tilskudstype

Matrikel v2.0.0

Tilskudstype

en

Tilskudstype

liste af tilskudstyper for en stormfaldsregistrering

Tilskudstype

Matrikel v2.0.0

transformationsId

at

transformationsId

transformationsID er en fortløbende nummerering af transformationerne inden for det enkelte ejerlav

§

transformationsId

Matrikel v2.0.0

transformationsId

at

transformationsId

transformationsID er en fortløbende nummerering af transformationerne inden for det enkelte ejerlav

transformationsID skal anvendes i forbindelse med den efterfølgende vedligeholdelse (ajourføring) af matrikelkortet, hvor det er vigtigt at kunne udskille elementer fra den enkelte transformation

§

transformationsId

Matrikel v2.0.0

Udgår

ev

Udgår

forretningsobjektet vil udgå af Matriklen, når sagen registreres endeligt

§

Udgaar

Matrikel v2.0.0

udskiltVej

at

udskilt vej

angiver, om der er tale om en udskilt, offentlig vej med selvstændigt matrikelnummer

juridisk set er udskilt vej ikke at betragte som særskilt fast ejendom i form af en samlet fast ejendom/bestemt fast ejendom

§

udskiltVej

Matrikel v2.0.0

Ukendt

ev

Ukendt

angiver at omfanget af registreringen på jordstykket er ukendt

§

Ukendt

Matrikel v2.0.0

Ukendt

ev

Ukendt

vandareal er ikke oplyst

§

Ukendt

Matrikel v2.0.0

Ukendt

ev

Ukendt

angiver om vejtypen er ukendt

§

Ukendt

Matrikel v2.0.0

Ukendt - UK

ev

Ukendt - UK

angiver at indlægningstypen er ukendt

§

Ukendt - UK

Matrikel v2.0.0

Ukendt - UK

ev

Ukendt - UK

beskriver oprindelsen for data er ukendt

§

Ukendt - UK

Matrikel v2.0.0

Ukendt vejareal

ev

Ukendt vejareal

det er ukendt, om der findes vej på jordstykket

§

Ukendt vejareal

Matrikel v2.0.0

vandarealinkludering

at

vandarealinkludering

angivelse af om et eventuelt vandareal indenfor jordstykket indgår i det registrerede areal for jordstykket.

§

vandarealinkludering

Matrikel v2.0.0

Vandarealinkludering

en

Vandarealinkludering

liste af beregningstyper i forhold til om det registrerede areal for jordstykket er inklusiv eller eksklusiv vandareal

Vandarealinkludering

Matrikel v2.0.0

vejareal

at

vejareal

det i matriklen registrerede areal for en ikke udskilt vej på jordstykket

angivet som heltal i kvadratmeter

§

vejareal

Matrikel v2.0.0

Vejareal beregnet

ev

Vejareal beregnet

vejareal på jordstykket er beregnet (og kan være 0)

§

Vejareal beregnet

Matrikel v2.0.0

Vejareal ej beregnet

ev

Vejareal ej beregnet

der er konstateret vej på jordstykket, men areal er ikke beregnet

§

Vejareal ej beregnet

Matrikel v2.0.0

vejarealberegningsstatus

at

vejarealberegningsstatus

angiver hvorvidt et eventuelt vejareal på jordstykket er beregnet

§

vejarealberegningsstatus

Matrikel v2.0.0

Vejarealberegningsstatus

en

Vejarealberegningsstatus

liste af beregningstyper for et vejareal på et jordstykke

Vejarealberegningsstatus

Matrikel v2.0.0

vejbredde

at

vejbredde

vejens bredde

angivet i meter med to decimaler

§

vejbredde

Matrikel v2.0.0

VejogGade

ev

VejogGade

skel af typen ”Skel for udskilt vej og gadejord”

§

VejogGade

Matrikel v2.0.0

vejtype

at

vejtype

angiver typen af vej ud fra dens oprindelse

§

vejtype

Matrikel v2.0.0

Vejtype

en

Vejtype

liste af vejtyper for en optaget vej

Vejtype

Matrikel v2.0.0

virkningFra

at

virkning fra

tidspunktet hvorfra forretningsobjektet har virkning

anvendes til at angive starten på en forretningsmæssig gyldighedsperiode for en given version af et forretningsobjekt

§

virkningFra

Matrikel v2.0.0

virkningsaktør

at

virkningsaktør

den aktør der har afstedkommet forvaltningsobjektets virkning

§

virkningsaktoer

Matrikel v2.0.0

virkningsaktør

at

virkningsaktør

den aktør der har afstedkommet forretningsobjektets virkning

§

virkningsaktoer

Matrikel v2.0.0

virkningTil

at

virkning til

tidspunktet hvor forvaltningsobjektets virkning ophører

§

virkningTil

Matrikel v2.0.0

virkningTil

at

virkning til

tidspunktet hvor forretningsobjektets virkning ophører

anvendes til at angive slutningen på en gyldighedsperiode for en given version af et forretningsobjekt.

§

virkningTil

Matrikel v2.0.0

Ændring

ev

Ændring

forretningsobjektet vil blive ændret i Matriklen, når sagen registreres endeligt

§

Aendring

GeoDanmark v2.0.0

0-2.5

ev

0-2.5

bredde mellem 0 og 2.5 m

§ 🡭

0-2.5

GeoDanmark v2.0.0

0.03

ev

0.03

en nøjagtighed på 3 cm

§ 🡭

0.03

GeoDanmark v2.0.0

0.05

ev

0.05

en nøjagtighed på 5 cm

§ 🡭

0.05

GeoDanmark v2.0.0

0.10

ev

0.10

en nøjagtighed på 10 cm

§ 🡭

0.10

GeoDanmark v2.0.0

0.15

ev

0.15

en nøjagtighed på 15 cm

§ 🡭

0.15

GeoDanmark v2.0.0

0.20

ev

0.20

en nøjagtighed på 20 cm

§ 🡭

0.20

GeoDanmark v2.0.0

0.30

ev

0.30

en nøjagtighed på 30 cm

§ 🡭

0.30

GeoDanmark v2.0.0

0.50

ev

0.50

en nøjagtighed på 50 cm

§ 🡭

0.50

GeoDanmark v2.0.0

0.75

ev

0.75

en nøjagtighed på 75 cm

§ 🡭

0.75

GeoDanmark v2.0.0

1.00

ev

1.00

en nøjagtighed på 1 meter

§ 🡭

1.00

GeoDanmark v2.0.0

10-49 kV

ev

10-49 kV

for ledninger med en spænding >= 10 kV og < 50 kV

§ 🡭

10-49 kV

GeoDanmark v2.0.0

10.00

ev

10.00

en nøjagtighed på 10 meter

§ 🡭

10.00

GeoDanmark v2.0.0

12-

ev

12-

bredde > 12 m

§ 🡭

12-

GeoDanmark v2.0.0

132-399 kV

ev

132-399 kV

for ledninger med en spænding >= 132 kV og < 400 kV

§ 🡭

132-399 kV

GeoDanmark v2.0.0

2.5-12

ev

2.5-12

bredde mellem 2.5 og 12 m

§ 🡭

2.5-12

GeoDanmark v2.0.0

3

ev

3

områder med den højeste standard vedrørende indhold, detajlrigdom og nøjagtighed. Den normale standard for byområder

§ 🡭

3

GeoDanmark v2.0.0

3.00

ev

3.00

en nøjagtighed på 3 meter

§ 🡭

3.00

GeoDanmark v2.0.0

3D-Tag

ev

3D-Tag

koten er målt i forbindelse med 3D-bygningsmodellering

§ 🡭

3D-Tag

GeoDanmark v2.0.0

400 kV

ev

400 kV

for ledninger med en spænding >= 400 kV

§ 🡭

400 kV

GeoDanmark v2.0.0

50-131 kV

ev

50-131 kV

for ledninger med en spænding >= 50 kV og < 132 kV

§ 🡭

50-131 kV

GeoDanmark v2.0.0

Adgangsvej

ev

Adgangsvej

som hovedregel blinde og/eller sparsomt trafikerede veje der kun er adgangsgivende til meget få adresser

🡭

Adgangsvej

GeoDanmark v2.0.0

Affaldsanlæg

ev

Affaldsanlæg

omrids af losseplads og forbrændingsanlæg med tilhørende bygninger, skorstene, oplagspladser, tanke, parkeringspladser mv

§ 🡭

Affaldsanlaeg

GeoDanmark v2.0.0

afvanderTil

at

afvander til

reference til modtageren i vandløbsadministrationen af overfladevandet fra dette opland

§ 🡭

afvanderTil

GeoDanmark v2.0.0

Afvandingsgrøft

kl

Afvandingsgrøft

midte af en åben, kunstig anlagt rende til vand

§ 🡭

Afvandingsgroeft

GeoDanmark v2.0.0

aktion

at

aktion

angivelse af hvilken handling, der forventes udført på det udpegede sted

§ 🡭

aktion

GeoDanmark v2.0.0

AktionVærdi

en

Aktion værdi

angivelse af hvilket aktion, der forventes det udpegede sted

§ 🡭

AktionVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Al færdsel

ev

Al færdsel

her færdes alle former for trafik

§ 🡭

Al faerdsel

GeoDanmark v2.0.0

Almindelig

ev

Almindelig

åbent vandløb

§ 🡭

Almindelig

GeoDanmark v2.0.0

Anden vej

ev

Anden vej

helt små veje, der ikke betjener adgangsadresser f.eks. markveje eller skovveje

§ 🡭

Anden vej

GeoDanmark v2.0.0

Anden vej

ev

Anden vej

mindre skovveje, markveje og veje, der for det meste ikke betjener bygninger

🡭

Anden vej

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

bassintypen er noget andet end de andre værdier

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

brønden betjener en anden kategori af ledninger

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

når en fagkyndig person kender den rette værdi, men den fremgår ikke blandt de lovlige værdier for attributten

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

anden type dæmning

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

jernbanen ejes af andre end dem, der findes i listen

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

øvrige former for afgrænsning f.eks. plankeværk eller mur

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

her her der en hændelse af en anden type

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

ejerkategori er en anden

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Andet

ev

Andet

anden sportstype

§ 🡭

Andet

GeoDanmark v2.0.0

Anlagt

ev

Anlagt

objektet findes i virkeligheden. Dette er normalsituationen

§ 🡭

Anlagt

GeoDanmark v2.0.0

AnlægDiverse

kl

Anlæg diverse

mindre betydende bygværker og anlæg

§ 🡭

AnlaegDiverse

GeoDanmark v2.0.0

Anløbsbro

ev

Anløbsbro

for Havn anvendt som en stor anløbsbro beliggende i en havn

§ 🡭

Anloebsbro

GeoDanmark v2.0.0

anvendelse

at

anvendelse

angivelse af skovens primære anvendelse

§ 🡭

anvendelse

GeoDanmark v2.0.0

applikation

at

applikation

et frit tekstfelt, der angiver den applikation og version, der har indleveret data til databasen

§ 🡭

applikation

GeoDanmark v2.0.0

arealtype

at

arealtype

angivelse af det tekniske areals type

§ 🡭

arealtype

GeoDanmark v2.0.0

ArealtypeVærdi

en

Arealtype værdi

udfaldsrum for et teknisk areals type

§ 🡭

ArealtypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

att01

at

attribut 01

generisk attribut

§ 🡭

att01

GeoDanmark v2.0.0

att02

at

attribut 02

generisk attribut

§ 🡭

att02

GeoDanmark v2.0.0

att03

at

attribut 03

generisk attribut

§ 🡭

att03

GeoDanmark v2.0.0

att04

at

attribut 04

generisk attribut

§ 🡭

att04

GeoDanmark v2.0.0

att05

at

attribut 05

generisk attribut

§ 🡭

att05

GeoDanmark v2.0.0

att06

at

attribut 06

generisk attribut

§ 🡭

att06

GeoDanmark v2.0.0

att07

at

attribut 07

generisk attribut

§ 🡭

att07

GeoDanmark v2.0.0

att08

at

attribut 08

generisk attribut

§ 🡭

att08

GeoDanmark v2.0.0

att09

at

attribut 09

generisk attribut

§ 🡭

att09

GeoDanmark v2.0.0

att10

at

attribut 10

generisk attribut

§ 🡭

att10

GeoDanmark v2.0.0

att11

at

attribut 11

generisk attribut

§ 🡭

att11

GeoDanmark v2.0.0

att12

at

attribut 12

generisk attribut

§ 🡭

att12

GeoDanmark v2.0.0

att13

at

attribut 13

generisk attribut

§ 🡭

att13

GeoDanmark v2.0.0

att14

at

attribut 14

generisk attribut

§ 🡭

att14

GeoDanmark v2.0.0

att16

at

attribut 16

generisk attribut

§ 🡭

att16

GeoDanmark v2.0.0

att17

at

attribut 17

generisk attribut

§ 🡭

att17

GeoDanmark v2.0.0

att18

at

attribut 18

generisk attribut

§ 🡭

att18

GeoDanmark v2.0.0

att19

at

attribut 19

generisk attribut

§ 🡭

att19

GeoDanmark v2.0.0

att20

at

attribut 20

generisk attribut

§ 🡭

att20

GeoDanmark v2.0.0

attributindex

at

attributindex

angivelse af, hvorledes attributterne i det aktuelle historiske objekt er opbevaret i de generiske attributter. Hvert index-par adskilles af et semikolon ; F.eks. 01:Bytype;02:Bebyggelseskode

§ 🡭

attributindex

GeoDanmark v2.0.0

Attributskift

ev

Attributskift

skift af en attributværdi et sted, der ikke dækkes af en af de øvrige knudetyper. F.eks. skift af værdi for 'synligVandløbsmidte' eller 'bredde' på objekttypen Vandløbsmidte

§ 🡭

Attributskift

GeoDanmark v2.0.0

BadeBådebro

kl

Bade- og bådebro

bygværk bygget på pæle i eller ud fra kanten af sø, vandløb eller hav

§ 🡭

BadeBaadebro

GeoDanmark v2.0.0

Banedanmark

ev

Banedanmark

jernbanen ejes af Banedanmark

§ 🡭

Banedanmark

GeoDanmark v2.0.0

Banedanmark

ev

Banedanmark

skoven er ejet af Banedanmark

§ 🡭

Banedanmark

GeoDanmark v2.0.0

banetype

at

banetype

udfaldsrum for en startbanes banetype

§ 🡭

banetype

GeoDanmark v2.0.0

BanetypeVærdi

en

Banetype værdi

udfaldsrum for en startbanes banetype

§ 🡭

BanetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Bassin

kl

Bassin

åben beholder nedgravet i eller over jorden til opbevaring af væske

§ 🡭

Bassin

GeoDanmark v2.0.0

bassintype

at

bassintype

type af bassin

§ 🡭

bassintype

GeoDanmark v2.0.0

BassintypeVærdi

en

Bassintype værdi

udfaldsrum for en bassins bassintype

§ 🡭

BassintypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

BBRaktion

at

BBR aktion

dette er en hjælpeattribut i forbindelse med geokodning

§ 🡭

BBRaktion

GeoDanmark v2.0.0

BBRaktionVærdi

en

BBRaktion værdi

udfaldsrum for en bygnings BBRaktion

§ 🡭

BBRaktionVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

BBRUUID

at

BBR UUID

attribut afledt af relationen imellem GeoDanmark element og Bygværkselement i Bygninger og boliger

den afledte attribut er medtaget for at angive hvorledes relationen i den logiske model skal omsættes til en attribut i det fysiske skema

§ 🡭

BBRUUID

GeoDanmark v2.0.0

BBRUUID

at

BBRUUID

attribut afledt af relationen imellem GeoDanmark element og Bygværkselement i Bygninger og boliger

den afledte attribut er medtaget for at angive hvorledes relationen i den logiske model skal omsættes til en attribut i det fysiske skema

§ 🡭

BBRUUID

GeoDanmark v2.0.0

Befæstet

ev

Befæstet

befæstet dvs. overfladen er belagt med et hårdt materiale i form af asfalt, beton, brosten, fliser eller lignende

§ 🡭

Befaestet

GeoDanmark v2.0.0

Begravelsesområde

kl

Begravelsesområde

et område til brug for begravelser

§ 🡭

Begravelsesomraade

GeoDanmark v2.0.0

Beregnet

ev

Beregnet

objektet er stedfæstet geometrisk ved en beregningsproces

§ 🡭

Beregnet

GeoDanmark v2.0.0

beskyttelse

at

beskyttelse

angivelse af digets beskyttelsesniveau

§ 🡭

beskyttelse

GeoDanmark v2.0.0

BeskyttelseVærdi

en

Beskyttelse værdi

angivelse af digebeskyttelsesart

§ 🡭

BeskyttelseVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Beskyttet

ev

Beskyttet

beskyttet efter bestemmelser i Museumsloven, Kirkelovgivningen eller en Lokalplan

§ 🡭

Beskyttet

GeoDanmark v2.0.0

Bro

ev

Bro

jernbane ligger på en bro. En bro er en overføring over land og/eller vand. Overføringen består af et brodække af f.eks. beton. Brodækket oppebæres af piller og/eller er ophængt i kabler

§ 🡭

Bro

GeoDanmark v2.0.0

brugesHer

at

bruges her

angivelse af hvilken type hydrologisk højdemodel dette objekt medvirker til at beregne

§ 🡭

brugesHer

GeoDanmark v2.0.0

BrugesHerVærdi

en

Bruges her værdi

tilpasningen bruges til denne beregning

§ 🡭

BrugesHerVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Brugsgrænse

kl

Brugsgrænse

terrænlinje til afgrænsning af områdeanvendelse

§ 🡭

Brugsgraense

GeoDanmark v2.0.0

Brønddæksel

kl

Brønddæksel

dæksel over nedgang til underjordisk installation

§ 🡭

Broenddaeksel

GeoDanmark v2.0.0

brøndtype

at

brøndtype

typen af brønd

§ 🡭

broendtype

GeoDanmark v2.0.0

BrøndtypeVærdi

en

Brøndtype værdi

udfaldsrum for en brønds brøndtype

§ 🡭

BroendtypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Bund

ev

Bund

hele objektet er registreret i bunden

§ 🡭

Bund

GeoDanmark v2.0.0

Bussluse

ev

Bussluse

trafikken er en vej kun for busser

§ 🡭

Bussluse

GeoDanmark v2.0.0

Bygning

kl

Bygning

repræsentation af et bygningsobjekts bebyggede og overdækkede areal

§ 🡭

Bygning

GeoDanmark v2.0.0

Bygning

ev

Bygning

bygningen er en traditionel bygning

§ 🡭

Bygning

GeoDanmark v2.0.0

bygningstype

at

bygningstype

angiver type af bygning med én af de anførte værdier

§ 🡭

bygningstype

GeoDanmark v2.0.0

BygningstypeVærdi

en

Bygningstype værdi

udfaldsrum for en bygningstype

§ 🡭

BygningstypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Bygværk

kl

Bygværk

større konstruktioner, der ikke kan karakteriseres som bygning og ikke er omfattet af en af de andre objekttyper

§ 🡭

Bygvaerk

GeoDanmark v2.0.0

Bykerne

kl

Bykerne

afgrænsning af et område med sammenhængende bebyggelse i den centrale del af en by

§ 🡭

Bykerne

GeoDanmark v2.0.0

Bymæssig skov

ev

Bymæssig skov

mindre og bynært skovområde, der ofte grænser op til park eller boligområder

§ 🡭

Bymaessig skov

GeoDanmark v2.0.0

Chikane

kl

Chikane

afgrænsning af hastighedsdæmpende indretning for kørende trafik

§ 🡭

Chikane

GeoDanmark v2.0.0

CVFadmnr

at

CVF administrationsnummer

alle objekter repræsenterende en vej eller sti, som findes i Vejdirektoratets ”Centrale Vej- og Stifortegnelse”, kan tildeles en kode i overensstemmelse med registret

§ 🡭

CVFadmnr

GeoDanmark v2.0.0

Cykelbane langs vej

ev

Cykelbane langs vej

sti, der forløber langs en vej kun adskilt fra kørebanen med en bemaling. Primært for cyklende trafik. Cykelbanen har samme kommunekode og vejkode som den vej, den løber langs

🡭

Cykelbane langs vej

GeoDanmark v2.0.0

Cykelsti

ev

Cykelsti

trafikken er kun for cyklende færdsel

§ 🡭

Cykelsti

GeoDanmark v2.0.0

Cykelsti langs vej

ev

Cykelsti langs vej

færdselsareal til brug for cykler. Grænser op til Kørevej/Internvej

§ 🡭

Cykelsti langs vej

GeoDanmark v2.0.0

Cykelsti langs vej

ev

Cykelsti langs vej

sti, der forløber langs en vej kun adskilt fra kørebanen med en kantsten. Primært for cyklende trafik. Cykelstien har samme kommunekode og vejkode, som den vej den løber langs

🡭

Cykelsti langs vej

GeoDanmark v2.0.0

dataansvar

at

dataansvar

navnet på den myndighed, der har dataansvaret for objektet

§ 🡭

dataansvar

GeoDanmark v2.0.0

DHM

ev

DHM

koten interpoleres fra DHM’en

§ 🡭

DHM

GeoDanmark v2.0.0

DHMfix

ev

DHMfix

reparation er fejl i den specifikke DHM. Kun fejl af denne type og som har hydrologisk indflydelse på vandets frie forløb repareres

§ 🡭

DHMfix

GeoDanmark v2.0.0

DHMHestesko

kl

DHM hestesko

hestesko-formet figur, der åbner eller lukker for det frie løb af overfladevand gennem en forhindring

§ 🡭

DHMHestesko

GeoDanmark v2.0.0

DHMLinje

kl

DHM linje

en åbning for overfladevands frie forløb gennem en hindring eller en hindring af overfladevands frie forløb på terrænet

§ 🡭

DHMLinje

GeoDanmark v2.0.0

Dige

kl

Dige

jordvold eller stensætning i terræn

§ 🡭

Dige

GeoDanmark v2.0.0

digetype

at

digetype

angivelse af digeart

§ 🡭

digetype

GeoDanmark v2.0.0

DigetypeVærdi

en

Digetype værdi

angivelse af digeart

§ 🡭

DigetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

dimension

at

dimension

minimumstværsnitsarealet i kvm med 2 decimaler

§ 🡭

dimension

GeoDanmark v2.0.0

dimension

at

dimension

minimumstværsnitsarealet

§ 🡭

dimension

GeoDanmark v2.0.0

Direkte udledning

ev

Direkte udledning

risten afleder til ledninger med direkte udledning

§ 🡭

Direkte udledning

GeoDanmark v2.0.0

Drivhus

ev

Drivhus

bygningen er et drivhus

§ 🡭

Drivhus

GeoDanmark v2.0.0

DSB

ev

DSB

jernbanen ejes af DSB

§ 🡭

DSB

GeoDanmark v2.0.0

Dæmning

kl

Dæmning

menneskeskabt anlæg til hindring af oversvømmelse eller til at lede trafik over områder med meget blød bund

§ 🡭

Daemning

GeoDanmark v2.0.0

dæmningstype

at

dæmningstype

angivelse af om dæmningen er skabt for at hindre oversvømmelse

§ 🡭

daemningstype

GeoDanmark v2.0.0

DæmningstypeVærdi

en

Dæmningstype værdi

angivelse af om dæmningen er skabt for at hindre oversvømmelse

§ 🡭

DaemningstypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

easting

at

easting

koordinat til projektionscenteret for fotoet i specifikationens koordinatsystem

§ 🡭

easting

GeoDanmark v2.0.0

ejerJernbane

at

ejer jernbane

ejeren af den jernbane som objektet repræsenterer

§ 🡭

ejerJernbane

GeoDanmark v2.0.0

EjerJernbaneVærdi

en

Ejer jernbane værdi

udfaldsrum for en jernbanes ejerværdi

§ 🡭

EjerJernbaneVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

ejerOP

at

ejer områdepolygon

angivelse af hvem der har ansvaret for forløbet af Områdepolygon

§ 🡭

ejerOP

GeoDanmark v2.0.0

EjerOP

en

Ejer områdepolygon

angivelse af hvem der har ansvaret for forløbet af Områdepolygon

§ 🡭

EjerOP

GeoDanmark v2.0.0

ejerSkov

at

ejerSkov

angivelse af ejerkategorien for skoven

§ 🡭

ejerSkov

GeoDanmark v2.0.0

eksisterer

at

eksisterer

diget eksisterer i naturen - true/false

§ 🡭

eksisterer

GeoDanmark v2.0.0

El

ev

El

brønden betjener el-ledninger

§ 🡭

El

GeoDanmark v2.0.0

Endelig

ev

Endelig

geometrien er endelig og fuldt tilfredsstillende fastlagt

§ 🡭

Endelig

GeoDanmark v2.0.0

Energiforsyningsanlæg

ev

Energiforsyningsanlæg

omrids af område med kraftværk, varmeværk, transformatoranlæg, gasregulatorstation eller solfangeranlæg inkl. tilhørende bygninger, kullagre, askelagre, olietanke, oplagspladser, parkeringsanlæg, garager mv

§ 🡭

Energiforsyningsanlaeg

GeoDanmark v2.0.0

Erhverv

kl

Erhverv

afgrænsning af et område med erhvervsmæssig bebyggelse i form af industri, håndværk, indkøbscenter eller industrihavneområde

§ 🡭

Erhverv

GeoDanmark v2.0.0

faldretning

at

faldretning

hvilken vej falder vandløbet i forhold til koordinatrækkefølgen

§ 🡭

faldretning

GeoDanmark v2.0.0

FaldretningVærdi

en

Faldretning værdi

hvilken vej falder vandløbet i forhold til koordinatrækkefølgen

§ 🡭

FaldretningVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Fiktiv

ev

Fiktiv

supplerende vejmidteobjekt, der sikrer et logisk sammenhængende netværk til planlægning af rejser med kollektiv trafik eller som objekt, der bærer en vejkode for adresser

🡭

Fiktiv

GeoDanmark v2.0.0

Fiskedam

ev

Fiskedam

bassin eller kunstig dam til opdræt af ferskvandsfisk i forbindelse med dambrug

§ 🡭

Fiskedam

GeoDanmark v2.0.0

Fjernvarme

ev

Fjernvarme

brønden betjener fjernvarme-ledninger

§ 🡭

Fjernvarme

GeoDanmark v2.0.0

Flowbegrænsning

ev

Flowbegrænsning

begrænsning af flow i form af rørføring

§ 🡭

Flowbegraensning

GeoDanmark v2.0.0

Flowregulering

ev

Flowregulering

flowregulering f.eks. i form af en sluse eller en pumpestation

§ 🡭

Flowregulering

GeoDanmark v2.0.0

Fordelingsrute

ev

Fordelingsrute

veje de betjener den overordnede trafik mellem større bysamfund og større bydele og er bindeleddet mellem de større rutenetværk og de mere lokale veje

🡭

Fordelingsrute

GeoDanmark v2.0.0

Foreløbig

ev

Foreløbig

geometrien er foreløbig og ikke tilfredsstillende fastlagt

§ 🡭

Foreloebig

GeoDanmark v2.0.0

foretaget

at

foretaget

er der foretaget en ajourføring dette sted?

§ 🡭

foretaget

GeoDanmark v2.0.0

ForetagetVærdi

en

Foretaget værdi

er der foretaget en ajourføring dette sted?

§ 🡭

ForetagetVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Forgrening

ev

Forgrening

her løber strækningen sammen med et andet vandløb. Eller deler sig i to vandløb. Eller løber ind eller ud af en Sø

§ 🡭

Forgrening

GeoDanmark v2.0.0

forretningshændelse

at

forretningshændelse

den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen

§ 🡭

forretningshaendelse

GeoDanmark v2.0.0

forretningsområde

at

forretningsområde

fORM-kode for det offentlige forretningsområde som har opdateret dataobjektet

§ 🡭

forretningsomraade

GeoDanmark v2.0.0

forretningsproces

at

forretningsproces

den forretningsproces som har opdateret dataobjektet

§ 🡭

forretningsproces

GeoDanmark v2.0.0

Fotogrammetri

ev

Fotogrammetri

objektet er stedfæstet geometrisk ved fotogrammetri

§ 🡭

Fotogrammetri

GeoDanmark v2.0.0

Fotogrammetrisk ajourføring

ev

Fotogrammetrisk ajourføring

objektet er ændret ved fotogrammetriske ajourføring

§ 🡭

Fotogrammetrisk ajourfoering

GeoDanmark v2.0.0

Fotoindex

kl

Fotoindex

afgrænsning af dækningsområde stammende fra et bestemt foto

§ 🡭

Fotoindex

GeoDanmark v2.0.0

fotonummer

at

fotonummer

nummeret på det foto, som polygonen omkranser

§ 🡭

fotonummer

GeoDanmark v2.0.0

fotopixel

at

fotopixel

den nominelle størrelse på en pixel i det originale billede i cm. F.eks. 10

§ 🡭

fotopixel

GeoDanmark v2.0.0

fraKnude

at

fra knude

den knude, der forsyner dette segment

§ 🡭

fraKnude

GeoDanmark v2.0.0

Fredet

ev

Fredet

beskyttet efter bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven

§ 🡭

Fredet

GeoDanmark v2.0.0

Fællesantenne

ev

Fællesantenne

primært til brug for fællesantenne TV og/eller radio

§ 🡭

Faellesantenne

GeoDanmark v2.0.0

Gangsti

ev

Gangsti

trafikken er kun for gående færdsel

§ 🡭

Gangsti

GeoDanmark v2.0.0

Gartneri

kl

Gartneri

område med dyrkning af blomster, grønsager eller frugt

§ 🡭

Gartneri

GeoDanmark v2.0.0

Gas

ev

Gas

brønden betjener gas-ledninger

§ 🡭

Gas

GeoDanmark v2.0.0

Genbrugsplads

ev

Genbrugsplads

omrids af genbrugsplads inkl. bygninger, tekniske indretninger, parkeringsplads mv

§ 🡭

Genbrugsplads

GeoDanmark v2.0.0

Generel

ev

Generel

den normale tilpasning af hydrologiske forhold (f.eks. fjernelse af en bro) og som har effekt både ved Regn- og Havstignings-modellering

§ 🡭

Generel

GeoDanmark v2.0.0

Gennem sø

ev

Gennem sø

fiktiv Vandløbsmidte gennem Sø

§ 🡭

Gennem soe

GeoDanmark v2.0.0

Gennemfartsrute

ev

Gennemfartsrute

veje der betjener er den overordnede trafik mellem landsdelene

🡭

Gennemfartsrute

GeoDanmark v2.0.0

Gennemgående spor

ev

Gennemgående spor

jernbanespor for gennemkørende trafik inden for stationsområder

§ 🡭

Gennemgaaende spor

GeoDanmark v2.0.0

GeoDanmark

ev

GeoDanmark

ejeren er GeoDanmark

§ 🡭

GeoDanmark

GeoDanmark v2.0.0

GeoDanmark Spec 6.0

ev

GeoDanmark Spec 6.0

registreret i henhold til GeoDanmark Spec 6

§ 🡭

GeoDanmark Spec 6.0

GeoDanmark v2.0.0

GeoDanmarkForretningshændelseVærdi

en

GeoDanmark forretningshændelse værdi

udfaldsrum for hvilken forretningshændelse et GeoDanmarkobjekt kan have

§ 🡭

GeoDanmarkForretningshaendelseVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

GeoDanmarkForretningsprocesVærdi

en

GeoDanmark forretningsproces værdi

udfaldsrum for hvilken forretningsproces et GeoDanmarkobjekt kan have

§ 🡭

GeoDanmarkForretningsprocesVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

GeoDanmarkObjekt

kl

GeoDanmark objekt

et generisk GeoDanmark objekt

§ 🡭

GeoDanmarkObjekt

GeoDanmark v2.0.0

GeoDanmarkStatusVærdi

en

GeoDanmark status værdi

udfaldsrum for hvilken statusværdi et GeoDanmarkobjekt kan have

§ 🡭

GeoDanmarkStatusVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

geometri

at

geometri

objektets geografiske placering

§ 🡭

geometri

GeoDanmark v2.0.0

geometristatus

at

geometristatus

angivelse af status for registrering af geometri

§ 🡭

geometristatus

GeoDanmark v2.0.0

GeometristatusVærdi

en

Geometristatus værdi

udfaldsrum for et GeoDanmarkobjekts geometriske status

§ 🡭

GeometristatusVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Grænse

ev

Grænse

her passerer vandløbet en kommunegrænse eller et vandafstrømningsopland

§ 🡭

Graense

GeoDanmark v2.0.0

Græshede

ev

Græshede

hede domineret af græsser, halvgræsser, laver og mosser

§ 🡭

Graeshede

GeoDanmark v2.0.0

Gågade

ev

Gågade

trafikken er en gågade

§ 🡭

Gaagade

GeoDanmark v2.0.0

Hav

ev

Hav

oplandet består af landområder, der afvander direkte til havet

§ 🡭

Hav

GeoDanmark v2.0.0

Havn

kl

Havn

bygværk på grænsen mellem land og vand eller fritliggende i vand. I form af f.eks. kajkant, læmole eller anløbsbro

§ 🡭

Havn

GeoDanmark v2.0.0

havnetype

at

havnetype

hvilken type er havnen?

§ 🡭

havnetype

GeoDanmark v2.0.0

HavnetypeVærdi

en

Havnetype værdi

udfaldsrum for en havns havntype

§ 🡭

HavnetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Havstigning

ev

Havstigning

tilpasninger, der skal forhindre, at havvand løber ind over det bagvedliggende land. F.eks. lukning af en højvandssluse. Disse tilpasninger anvendes KUN ved Havstignings-modellering

§ 🡭

Havstigning

GeoDanmark v2.0.0

Hede

kl

Hede

område på tør, mager bund oftest bevokset med lyng, græs, mos og andre dværgbuske

§ 🡭

Hede

GeoDanmark v2.0.0

hedetype

at

hedetype

underklassificering af Hede efter de dominerende plantevækster

§ 🡭

hedetype

GeoDanmark v2.0.0

HedetypeVærdi

en

Hedetype værdi

underklassificering af Hede efter de dominerende plantevækster

§ 🡭

HedetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Hegn

kl

Hegn

linje i terræn bestående af levende hegn, række af træer og buske, trådhegn, mur eller lignende med moderat til stærk forhindring af fysisk passage til fods

§ 🡭

Hegn

GeoDanmark v2.0.0

hegnstype

at

hegnstype

type af hegn baseret på materiale

§ 🡭

hegnstype

GeoDanmark v2.0.0

HegnstypeVærdi

en

Hegnstype værdi

angivelse af hegnstype

§ 🡭

HegnstypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

height

at

height

koordinat til projektionscenteret for fotoet i specifikationens koordinatsystem

§ 🡭

height

GeoDanmark v2.0.0

Helipad

ev

Helipad

område hvorpå helikoptere lander eller starter fra

§ 🡭

Helipad

GeoDanmark v2.0.0

Helle

kl

Helle

afgrænsning af et område fri fra kørende trafik

§ 🡭

Helle

GeoDanmark v2.0.0

Heste

ev

Heste

bane til hestesport

§ 🡭

Heste

GeoDanmark v2.0.0

hindring

at

hindring

den forhindring som tilpasningen korrigerer

§ 🡭

hindring

GeoDanmark v2.0.0

HindringVærdi

en

Hindring værdi

tilpasningen korrigerer for denne type af hindring

§ 🡭

HindringVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

histID

at

historisk ID

geoDanmark-identen, som objektet havde, umiddelbart inden at det blev overført til den historiske objekttype

§ 🡭

histID

GeoDanmark v2.0.0

histObjekttype

at

historisk objekttype

her gemmes det objekttypenavn, som objektet havde, umiddelbart inden at det blev overført til den historiske objekttype

§ 🡭

histObjekttype

GeoDanmark v2.0.0

HistoriskFlade

kl

Historisk flade

generelt objekt til opbevaring af historiske fladeobjekter, der ikke ellers findes i den aktuelle version af specifikationen

§ 🡭

HistoriskFlade

GeoDanmark v2.0.0

HistoriskLinje

kl

Historisk linje

generelt objekt til opbevaring af historiske linjeobjekter, der ikke ellers findes i den aktuelle version af specifikationen

§ 🡭

HistoriskLinje

GeoDanmark v2.0.0

HistoriskPunkt

kl

Historisk punkt

generelt objekt til opbevaring af historiske punktobjekter, der ikke ellers findes i den aktuelle version af specifikationen

§ 🡭

HistoriskPunkt

GeoDanmark v2.0.0

histRegistreringFra

at

historisk registrering fra

attributværdien som objektet havde, umiddelbart inden at det blev overført til den historiske objekttype

§ 🡭

histRegistreringFra

GeoDanmark v2.0.0

histRegistreringFra

at

historisk registreringFra

attributværdien som objektet havde, umiddelbart inden at det blev overført til den historiske objekttype

§ 🡭

histRegistreringFra

GeoDanmark v2.0.0

histRegistreringTil

at

historisk registrering til

attributværdien som objektet havde, umiddelbart inden at det blev overført til den historiske objekttype

§ 🡭

histRegistreringTil

GeoDanmark v2.0.0

histVirkningFra

at

historisk virkning fra

attributværdien som objektet havde, umiddelbart inden at det blev overført til den historiske objekttype

§ 🡭

histVirkningFra

GeoDanmark v2.0.0

histVirkningTil

at

historisk virkning til

attributværdien som objektet havde, umiddelbart inden at det blev overført til den historiske objekttype

§ 🡭

histVirkningTil

GeoDanmark v2.0.0

Hovedrute

ev

Hovedrute

veje der betjener er den overordnede trafik melem landsdelene. Til denne kategori hører kun Vejmidte med 'trafikart'="Motorvej" eller "Motortrafikvej"

🡭

Hovedrute

GeoDanmark v2.0.0

Hovedspor

ev

Hovedspor

jernbanespor uden for stationsområder

§ 🡭

Hovedspor

GeoDanmark v2.0.0

Hovedsti

ev

Hovedsti

færdselsareal i form af gennemgående sti i eget tracé, herunder overordnet sti, der tjener til fordelingsnet for mindre sidestier

§ 🡭

Hovedsti

GeoDanmark v2.0.0

Hovedsti

ev

Hovedsti

sti, der forløber uafhængigt af en Vejmidte-Vej eller, hvor den langs en vej ligger adskilt fra kørebanen med en rabat

🡭

Hovedsti

GeoDanmark v2.0.0

Husbåd

ev

Husbåd

bygningen er en husbåd

§ 🡭

Husbaad

GeoDanmark v2.0.0

hændelsestype

at

hændelsestype

vandløbsadministrationens hændelseskode til dette sted

§ 🡭

haendelsestype

GeoDanmark v2.0.0

HændelsestypeVærdi

en

Hændelsestype værdi

typen af hændelse i vandløbsnetværket

§ 🡭

HaendelsestypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Høfde

kl

Høfde

bølgebrydende anlæg ud fra eller parallelt med Kyst

§ 🡭

Hoefde

GeoDanmark v2.0.0

HøjBebyggelse

kl

Høj bebyggelse

afgrænsning af et område med bygninger på mere end to etager

§ 🡭

HoejBebyggelse

GeoDanmark v2.0.0

Højspændingsledning

kl

Højspændingsledning

tracé for højspændingsledning ophængt på stål- eller parvise træmaster

§ 🡭

Hoejspaendingsledning

GeoDanmark v2.0.0

id

at

id

persistent unik nøgle

§ 🡭

id

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

defaultværdien. Der er ikke fastlagt, hvad der skal ske

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

når der fagligt ikke er foretaget en vurdering af, hvilken værdi, der er den rigtige

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

bassintypen er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

beskyttelsen er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

når der fagligt ikke er foretaget en vurdering af, hvilken værdi der er den rigtige

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

digetypen er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

dæmningstypen er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

ejerforholdet er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

typen af hede er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

typen af hegn er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

ingen information om hindringens art

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

kategorien er ikke fastlagt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

værdi ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

oplandstypen er ikke fastlagt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

overfladebelægning er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

placering er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

ejerkategori er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

trafikarten er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke tildelt

ev

Ikke tildelt

typen af vejkant er ikke tildelt

§ 🡭

Ikke tildelt

GeoDanmark v2.0.0

Ikke vandløb

ev

Ikke vandløb

underføringen er ikke et vandløb men en vej eller lignende

§ 🡭

Ikke vandloeb

GeoDanmark v2.0.0

Indkørselsvej

ev

Indkørselsvej

kanten af en vej, der er adgangsvej til en enkelt ejendom

§ 🡭

Indkoerselsvej

GeoDanmark v2.0.0

Ingen tog

ev

Ingen tog

her kører ingen tog

§ 🡭

Ingen tog

GeoDanmark v2.0.0

Internvej

ev

Internvej

færdselsareal inde på en ejendom

§ 🡭

Internvej

GeoDanmark v2.0.0

Jernbane

ev

Jernbane

forhindringen er en jernbane

§ 🡭

Jernbane

GeoDanmark v2.0.0

Jernbane

kl

Jernbane

midte af et skinnesæt til skinnebåret trafik

§ 🡭

Jernbane

GeoDanmark v2.0.0

Jordvold

ev

Jordvold

menneskeskabt linjeformet forhøjning bestående af jord, tørv eller lignende

§ 🡭

Jordvold

GeoDanmark v2.0.0

kappa

at

kappa

fotoets drejning i forhold til flyveretningen

§ 🡭

kappa

GeoDanmark v2.0.0

kategori

at

kategori

kategori af underføring

§ 🡭

kategori

GeoDanmark v2.0.0

KategoriVærdi

en

Kategori værdi

kategori af underføring

§ 🡭

KategoriVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

kilde

at

kilde

hvem indberettede denne hændelse ? Kommunenummer eller SDFE

§ 🡭

kilde

GeoDanmark v2.0.0

kilde

at

kilde

hvem indberettede denne hændelse ?. Kommunenummer eller SDFE

§ 🡭

kilde

GeoDanmark v2.0.0

Kloak, fælles

ev

Kloak, fælles

risten afleder til ledninger med fælles kloakering

§ 🡭

Kloak, faelles

GeoDanmark v2.0.0

Kloak, separat

ev

Kloak, separat

risten afleder til ledninger med separat kloakering

§ 🡭

Kloak, separat

GeoDanmark v2.0.0

Kloakvand

ev

Kloakvand

brønden betjener kloak-ledninger

§ 🡭

Kloakvand

GeoDanmark v2.0.0

knudetype

at

knudetype

vandløbsadministrationens angivelse af knudetype

§ 🡭

knudetype

GeoDanmark v2.0.0

KnudetypeVærdi

en

Knudetype værdi

typen af knude i et vandløbsnætværk

§ 🡭

KnudetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

kommentar

at

kommentar

et frit tekstfelt, der kan indeholde en valgfri kommentar/beskrivelse af objektets forhold

§ 🡭

kommentar

GeoDanmark v2.0.0

kommunekode

at

kommunekode

kommunens officielle nummer

§ 🡭

kommunekode

GeoDanmark v2.0.0

kommunekode

at

kommunekode

alle objekter tildeles en værdi. Værdien svarer normalt til nummeret på den kommune, hvori de ligger

§ 🡭

kommunekode

GeoDanmark v2.0.0

Kommuneområde

kl

Kommuneområde

en polygon omfattende alle områder tilhørende en kommune

§ 🡭

Kommuneomraade

GeoDanmark v2.0.0

Kontraklap

ev

Kontraklap

forhindringen er en kontraklap

§ 🡭

Kontraklap

GeoDanmark v2.0.0

kote

at

kote

den faste kote for objektet

§ 🡭

kote

GeoDanmark v2.0.0

kote

at

kote

kote for dette sted. F.eks. overløbskoten for et stigbord

§ 🡭

kote

GeoDanmark v2.0.0

Kote

ev

Kote

koten er ens i begge ender af tilpasningen og findes i attributten 'kote'

§ 🡭

Kote

GeoDanmark v2.0.0

kotested

at

kotested

hvorfra skal koten til tilpasningen læses

§ 🡭

kotested

GeoDanmark v2.0.0

KotestedVærdi

en

Kotested værdi

hvorfra skal koten til tilpasningen læses

§ 🡭

KotestedVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

KratBevoksning

kl

Krat og bevoksning

område bevokset med lav plantevækst, som ikke har karakter af skov

§ 🡭

KratBevoksning

GeoDanmark v2.0.0

Kyst

ev

Kyst

for Havn beliggende på grænsen mellem land og hav

§ 🡭

Kyst

GeoDanmark v2.0.0

Kyst

kl

Kyst

grænsen mellem hav og land

§ 🡭

Kyst

GeoDanmark v2.0.0

Kørevej

ev

Kørevej

færdselsareal på vej, bro, sti eller plads som skønnes at være åben for almindelig færdsel samt adgangsvej til mere end én ejendom

§ 🡭

Koerevej

GeoDanmark v2.0.0

Land

ev

Land

oplandet består af landområder, der afvander til vandløb eller sø

§ 🡭

Land

GeoDanmark v2.0.0

Landmåling

ev

Landmåling

objektet er stedfæstet geometrisk ved landmåling

§ 🡭

Landmaaling

GeoDanmark v2.0.0

Laserscanning

ev

Laserscanning

objektet er stedfæstet geometrisk ved laserscanning

§ 🡭

Laserscanning

GeoDanmark v2.0.0

Lav-/Moshede

ev

Lav-/Moshede

hede domineret af laver, f.eks. rensdyrlav og mosser. Ligeledes kan lyng, revling og smågræsser indgå. Findes typisk i grå klit og indsander

§ 🡭

Lav-/Moshede

GeoDanmark v2.0.0

LavBebyggelse

kl

Lav bebyggelse

afgrænsning af et bebyggelsesområde med 1 og 2 etagers bygninger

§ 🡭

LavBebyggelse

GeoDanmark v2.0.0

Letbane

ev

Letbane

her kører Letbane-linjer

§ 🡭

Letbane

GeoDanmark v2.0.0

Levende

ev

Levende

alle former for afgrænsninger med en vis fysisk forhindring i form af levende vækster. Hæk, buske , tætstående træer på række, læbælte og lignende

§ 🡭

Levende

GeoDanmark v2.0.0

Lille vej

ev

Lille vej

mindre lokalveje, boligveje og større lukkede veje. Desuden større skovveje, der kan bære tung trafik

🡭

Lille vej

GeoDanmark v2.0.0

link

at

link

en henvisning til yderligere oplysninger om dette objekt

§ 🡭

link

GeoDanmark v2.0.0

Lufthavn

ev

Lufthavn

omrids af område tilknyttet en lufthavn. Inkl. terminaler, bygninger, tankanlæg, startbaner, rulleveje, standpladser, flyserviceområder, hangarer, kontroltårne, fragthaller, ikke offentligt tilgængelige parkeringspladser

§ 🡭

Lufthavn

GeoDanmark v2.0.0

Lukket radio

ev

Lukket radio

primært til brug for lukket radio system

§ 🡭

Lukket radio

GeoDanmark v2.0.0

Lynghede

ev

Lynghede

hede med dominans af hedelyng og/ eller mindre dominans af klokkelyng. Dværgbuske kan ligeledes forekomme

§ 🡭

Lynghede

GeoDanmark v2.0.0

Løbe

ev

Løbe

bane til brug for atletikløb

§ 🡭

Loebe

GeoDanmark v2.0.0

Løbende ajourføring

ev

Løbende ajourføring

objektet er ændret via løbende ajourføring hos en myndighed

§ 🡭

Loebende ajourfoering

GeoDanmark v2.0.0

Mangler afklaring

ev

Mangler afklaring

det er ikke afklaret, hvad der videre skal ske med bygningen

§ 🡭

Mangler afklaring

GeoDanmark v2.0.0

Manuel

ev

Manuel

objektet er stedfæstet geometrisk ved en manuel proces f.eks. editering

§ 🡭

Manuel

GeoDanmark v2.0.0

Maskinel fejlrettelse

ev

Maskinel fejlrettelse

i forbindelse med maskinel fejlfinding er objektet ændret

§ 🡭

Maskinel fejlrettelse

GeoDanmark v2.0.0

Mast

kl

Mast

mast til oppebæring af ledninger og eller lysamatur

§ 🡭

Mast

GeoDanmark v2.0.0

Materielgård

ev

Materielgård

omrids af plads til opbevaring af f.eks. maskinpark, skilteafmærkning, vejsalt og lignede inkl. bygninger og parkeringspladser

§ 🡭

Materielgaard

GeoDanmark v2.0.0

medietype

at

medietype

typen af radiosignaler. Kun én værdi kan angives, selv om der kan være flere typer sendere på masten

§ 🡭

medietype

GeoDanmark v2.0.0

MedietypeVærdi

en

Medietype værdi

udfaldsrum for en telemasts medietype

§ 🡭

MedietypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Mellem vej

ev

Mellem vej

lokale veje til mindre trafikmængder i forhold til andre veje i område

🡭

Mellem vej

GeoDanmark v2.0.0

metode3D

at

metode 3D

angiver efter hvilken metode herunder specifikation z-koordinaten er registreret

§ 🡭

metode3D

GeoDanmark v2.0.0

Metode3DVærdi

en

Metode 3D værdi

udfaldsrum for bygnings 3Dmetode

§ 🡭

Metode3DVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Metro

ev

Metro

her kører Metro-linjer

§ 🡭

Metro

GeoDanmark v2.0.0

midtebredde

at

midtebredde

angivelse af vandløbets bredde i ét af de angivne intervaller. Bredden måles ved kronekant, hvis en sådan findes, ellers registreres ved vandspejl svarende til placeringen af Vandløbskant

§ 🡭

midtebredde

GeoDanmark v2.0.0

MidtebreddeVærdi

en

Midtebredde værdi

angivelse af vandløbets bredde i ét af de angivne intervaller. Bredden måles ved kronekant, hvis en sådan findes, ellers registreres ved vandspejl svarende til placeringen af VANDLØBSKANT

§ 🡭

MidtebreddeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Militært anlæg

ev

Militært anlæg

omrids af bygninger, plæner, paradepladser, garager, oplagspladser, parkeringspladser, træningsbaner mv. der umiddelbart er knyttet til kasernen. Samt omrids af øvelsesterræner, radarstationer, antenneanlæg mv

§ 🡭

Militaert anlaeg

GeoDanmark v2.0.0

Mindre sti

ev

Mindre sti

intern sti (anlagt sti eller sti med belysning (i form af Mast)) i grønt område, park og indgang fra vej til bygning. Desuden registreres lignende markant sti, der udgør forbindelsen til "Hovedsti"

🡭

Mindre sti

GeoDanmark v2.0.0

Mobiltelefoni

ev

Mobiltelefoni

primært til brug for mobiltelefoni

§ 🡭

Mobiltelefoni

GeoDanmark v2.0.0

Modsat

ev

Modsat

vandet falder i modsat regning af den, objektet er registreret i

§ 🡭

Modsat

GeoDanmark v2.0.0

Motor

ev

Motor

motoriseret sport

§ 🡭

Motor

GeoDanmark v2.0.0

Motortrafikvej

ev

Motortrafikvej

trafikken er en motortrafikvej

§ 🡭

Motortrafikvej

GeoDanmark v2.0.0

Motorvej

ev

Motorvej

trafikken er en motorvej

§ 🡭

Motorvej

GeoDanmark v2.0.0

Målersted

ev

Målersted

her er det en måler opstillet

§ 🡭

Maalersted

GeoDanmark v2.0.0

målestedBygning

at

målested bygning

angiver den metode, objektet er stedfæstet med

§ 🡭

maalestedBygning

GeoDanmark v2.0.0

MålestedBygningVærdi

en

Målested bygning værdi

udfaldsrum for en bygnings målested

§ 🡭

MaalestedBygningVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Nedlagt objekt

ev

Nedlagt objekt

objektet er gjort historisk

§ 🡭

Nedlagt objekt

GeoDanmark v2.0.0

Nedløbsrist

kl

Nedløbsrist

rist dækkende et nedløb til en kloak beregnet for overfladevand

§ 🡭

Nedloebsrist

GeoDanmark v2.0.0

Nedsivning

ev

Nedsivning

risten afleder til ledninger med nedsivning

§ 🡭

Nedsivning

GeoDanmark v2.0.0

NEJ

ev

NEJ

udpegningen er ikke ajourført, da der ingen ændring blev fundet

§ 🡭

NEJ

GeoDanmark v2.0.0

netværk

at

netværk

angiver om Vandløbsmidte er del af et netværk

§ 🡭

netvaerk

GeoDanmark v2.0.0

niveau

at

niveau

angiver om vejmidten befinder sig på en bro eller i en tunnel

§ 🡭

niveau

GeoDanmark v2.0.0

niveauJernbane

at

jernbaneniveau

angiver hvorvidt jernbanen befinder sig på en bro eller i en tunnel

§ 🡭

niveauJernbane

GeoDanmark v2.0.0

NiveauVærdi

en

Niveau værdi

udfaldsrum for en trafikåres niveau Bro/Tunnel

§ 🡭

NiveauVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

northing

at

northing

koordinat til projektionscenteret for fotoet i specifikationens koordinatsystem

§ 🡭

northing

GeoDanmark v2.0.0

nummer

at

nummer

fortløbende nummer

§ 🡭

nummer

GeoDanmark v2.0.0

Ny

ev

Ny

der skal registreres et nyt objekt

§ 🡭

Ny

GeoDanmark v2.0.0

NY

ev

NY

udpegningen er ikke undersøgt. Alle nye udpegninger får denne værdi

§ 🡭

NY

GeoDanmark v2.0.0

Nyt objekt

ev

Nyt objekt

der er opstået et objekt med en ny ident

§ 🡭

Nyt objekt

GeoDanmark v2.0.0

NøjagtighedVærdi

en

Nøjagtighed værdi

udfaldsrum for geometriske nøjagtighedsangivelser for et GeoDanmarkobjekt

§ 🡭

NoejagtighedVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Objekt

ev

Objekt

koten findes i hver af enderne på objektet

§ 🡭

Objekt

GeoDanmark v2.0.0

objType

at

objekttype

navnet på den objekttype, der skal behandles

§ 🡭

objType

GeoDanmark v2.0.0

Offentlig

ev

Offentlig

skoven er offentlig ejet

§ 🡭

Offentlig

GeoDanmark v2.0.0

OK

ev

OK

udpegningen er ajourført

§ 🡭

OK

GeoDanmark v2.0.0

omega

at

omega

fotoets vipning i forhold til vandret på tværs af flyveretningen

§ 🡭

omega

GeoDanmark v2.0.0

Områdepolygon

kl

Områdepolygon

afgrænsning af et område med ensartet kortstandard

§ 🡭

Omraadepolygon

GeoDanmark v2.0.0

områdetype

at

områdetype

angivelse af typen af Områdepolygon

§ 🡭

omraadetype

GeoDanmark v2.0.0

OmrådetypeVærdi

en

Områdetype værdi

udfaldsrum for en områdepolygons områdetype

§ 🡭

OmraadetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

oplandsOrdensKode

at

oplandsordenskode

vandløbsadministrationens kode til dette opland

§ 🡭

oplandsOrdensKode

GeoDanmark v2.0.0

oplandstype

at

oplandstype

angiver typen af opland

§ 🡭

oplandstype

GeoDanmark v2.0.0

OplandstypeVærdi

en

Oplandstype værdi

angivelse af oplandstype

§ 🡭

OplandstypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

ortopixel

at

ortopixel

størrelsen på en pixel i ortofotoet i cm. F.eks. 12,5

§ 🡭

ortopixel

GeoDanmark v2.0.0

Overflade

ev

Overflade

ligger på jordoverfladen eller på taget af en bygning

§ 🡭

Overflade

GeoDanmark v2.0.0

overflade

at

overflade

angiver vejmidtens overfladebelægning

§ 🡭

overflade

GeoDanmark v2.0.0

OverfladeVærdi

en

Overflade værdi

udfaldsrum for en vejmidtes overflade

§ 🡭

OverfladeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

overlapBygning

at

overlap bygning

angiver, om en BYGNING overlappes helt eller delvist af en anden BYGNING

§ 🡭

overlapBygning

GeoDanmark v2.0.0

Overløbsbassin

ev

Overløbsbassin

anlæg til opfangelse af overskydende kloakvand under kraftige regnskyl

§ 🡭

Overloebsbassin

GeoDanmark v2.0.0

P-hus

ev

P-hus

ligger inde i eller under en bygning

§ 🡭

P-hus

GeoDanmark v2.0.0

P-kælder

ev

P-kælder

ligger i en kælder under jorden, men ikke under en bygning

§ 🡭

P-kaelder

GeoDanmark v2.0.0

Parkering

kl

Parkering

område af selvstændigt afgrænset parkeringsområde

§ 🡭

Parkering

GeoDanmark v2.0.0

Parkeringsanlæg

ev

Parkeringsanlæg

omrids af egentligt parkeringsområde til parkering af biler, busser, lastbiler, anhængere, oplagsplads for lystbåde mm

§ 🡭

Parkeringsanlaeg

GeoDanmark v2.0.0

parkeringsID

at

parkeringsID

entydig reference til et element i et parkeringsregister

§ 🡭

parkeringsID

GeoDanmark v2.0.0

Parkeringsområde

kl

Parkeringsområde

omrids af selvstændigt afgrænset parkeringsområde med ensartede parkeringsregler

§ 🡭

Parkeringsomraade

GeoDanmark v2.0.0

phi

at

phi

fotoets vipning i forhold til vandret i flyveretningen

§ 🡭

phi

GeoDanmark v2.0.0

placering

at

placering

placering af parkeringsområdet

§ 🡭

placering

GeoDanmark v2.0.0

PlaceringVærdi

en

Placering værdi

udfaldsrum for et parkeringsområdes placering

§ 🡭

PlaceringVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Plads

ev

Plads

lufthavnsområde hvor fly optagter/afsætter passagerer eller gods, flyparkeringsområde samt flyserviceområde af enhver art

§ 🡭

Plads

GeoDanmark v2.0.0

Plads

kl

Plads

større afgrænset ubebygget areal til offentlig brug i bymråder

§ 🡭

Plads

GeoDanmark v2.0.0

planNøjagtighed

at

plan nøjagtighed

den forventede middelfejl på nøjagtigheden af den registrerede XY-koordinat i forhold til dets placering i virkeligheden. "Ukendt nøjagtighed" angives med en nøjagtighed på "10.00"

§ 🡭

planNoejagtighed

GeoDanmark v2.0.0

planStedfæstelsesmetode

at

plan stedfæstelsesmetode

metode til stedfæstelse af objektets koordinater i XY

§ 🡭

planStedfaestelsesmetode

GeoDanmark v2.0.0

Plantebælte

ev

Plantebælte

skovområde, der har karakter af skov og hvis primære formål er at yde støj- og vindafskærmning mellem trafikåre og boligområde. Er oftest et forholdsvis smalt plantebælte og forekommer kun langs vej eller jernbane. Bredde ⇒ 10 meter

§ 🡭

Plantebaelte

GeoDanmark v2.0.0

Privat

ev

Privat

skoven er privat ejet

§ 🡭

Privat

GeoDanmark v2.0.0

Privatbane

ev

Privatbane

jernbane der helt eller delvis ejes og drives af en privat organisation

§ 🡭

Privatbane

GeoDanmark v2.0.0

Projekt godkendt

ev

Projekt godkendt

objekt er registreret i henhold til et godkendt projekt

§ 🡭

Projekt godkendt

GeoDanmark v2.0.0

Punktkilde

ev

Punktkilde

her er der en punktkilde

§ 🡭

Punktkilde

GeoDanmark v2.0.0

Radio/TV

ev

Radio/TV

primært til brug for udsendelse af radio og TV

§ 🡭

Radio/TV

GeoDanmark v2.0.0

Redningsvej

ev

Redningsvej

trafikken er en vej kun for redningskørsel

§ 🡭

Redningsvej

GeoDanmark v2.0.0

registreringFra

at

registrering fra

dato og tid for databasesystemets tildeling af en ny ident til objektet og for alle efterfølgende ændringer af enhver art på objektet

§ 🡭

registreringFra

GeoDanmark v2.0.0

registreringsaktør

at

registreringsaktør

den aktør der sidst har registreret noget på objektet, så objektet fik ny ident

§ 🡭

registreringsaktoer

GeoDanmark v2.0.0

registreringsspecifikation

at

registreringsspecifikation

navnet på den specifikation objektet er registreret under eller er opgraderet til. "GeoDanmark Spec 6.0"

§ 🡭

registreringsspecifikation

GeoDanmark v2.0.0

RegistreringsspecifikationVærdi

en

Registreringsspecifikation værdi

navnet på den specifikation objektet er registreret under eller er opgraderet til

§ 🡭

RegistreringsspecifikationVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

registreringTil

at

registrering til

tidspunktet for objektets "ændring" eller "sletning" i databasen. Ved "ændring" forstås ændring af enhver art, hvor den hidtidige version af objektet gøres historisk og en ny version, bliver den aktuelle

§ 🡭

registreringTil

GeoDanmark v2.0.0

Regn

ev

Regn

tilpasninger, der skal tillade det naturlige og uhindrede forløb af overflade regnvands forløb ud mod havet. F.eks. åbning af en højvandssluse eller åbning af en kontraklap. Disse tilpasninger skal KUN anvendes ved Regn-modellering

§ 🡭

Regn

GeoDanmark v2.0.0

Regnvand

ev

Regnvand

brønden betjener regnvands-ledninger

§ 🡭

Regnvand

GeoDanmark v2.0.0

Regnvandsbassin

ev

Regnvandsbassin

anlæg til opfangelse af overskydende overfladevand under kraftige regnskyl

§ 🡭

Regnvandsbassin

GeoDanmark v2.0.0

RekreativtOmråde

kl

Rekreativt område

samlet betegnelse for områder, der anvendes til rekreative formål og som har offentlig adgang

§ 🡭

RekreativtOmraade

GeoDanmark v2.0.0

Rensningsanlæg

ev

Rensningsanlæg

anlæg til rensning af spildevand

§ 🡭

Rensningsanlaeg

GeoDanmark v2.0.0

Revlingehede

ev

Revlingehede

hede med dominans af revling, med islæt af hedelyng eller andre dværgbuske

§ 🡭

Revlingehede

GeoDanmark v2.0.0

ristetype

at

ristetype

her kan der angives, hvortil vandet fra nedløbsristen løber

§ 🡭

ristetype

GeoDanmark v2.0.0

RistetypeVærdi

en

Ristetype værdi

udfaldsrum for en rists ristetype

§ 🡭

RistetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

rundkørsel

at

rundkørsel

angiver om vejmidte er en rundkørsel

§ 🡭

rundkoersel

GeoDanmark v2.0.0

Råstofområde

kl

Råstofområde

område med udgravning af råstoffer

§ 🡭

Raastofomraade

GeoDanmark v2.0.0

Rørlagt

ev

Rørlagt

administrativ registrering af rørlagt forløb. Kan registreres, hvor myndigheden mener, at registreringen har funktionsmæssig betydning for vandløbsnetværket

§ 🡭

Roerlagt

GeoDanmark v2.0.0

Rørlagt vandløb

ev

Rørlagt vandløb

underføringen er et rørlagt vandløb

§ 🡭

Roerlagt vandloeb

GeoDanmark v2.0.0

S-tog

ev

S-tog

her kører S-tog-linjer

§ 🡭

S-tog

GeoDanmark v2.0.0

Samme

ev

Samme

vandet falder samme retning, som objektet er registreret i

§ 🡭

Samme

GeoDanmark v2.0.0

SandKlit

kl

Sand og klit

område med strand, flyvesand eller klit

§ 🡭

SandKlit

GeoDanmark v2.0.0

Sidespor

ev

Sidespor

øvrige jernbanespor

§ 🡭

Sidespor

GeoDanmark v2.0.0

Skal i BBR

ev

Skal i BBR

bygningen skal i BBR

§ 🡭

Skal i BBR

GeoDanmark v2.0.0

Skal ikke i BBR

ev

Skal ikke i BBR

bygningen skal ikke i BBR

§ 🡭

Skal ikke i BBR

GeoDanmark v2.0.0

Skal slettes i kort

ev

Skal slettes i kort

bygningen skal slettes i GeoDanmark-data

§ 🡭

Skal slettes i kort

GeoDanmark v2.0.0

Skorsten

kl

Skorsten

bygværk i form af et rør til bortledning af røg eller gasser

§ 🡭

Skorsten

GeoDanmark v2.0.0

Skov

kl

Skov

træbevokset område

§ 🡭

Skov

GeoDanmark v2.0.0

Skov

ev

Skov

skovområde, hvor den primære anvendelse er træproduktion, naturskov eller vildtremise. Anvendes både ved ældre og nyplantet skov samt ved juletræsplantage

§ 🡭

Skov

GeoDanmark v2.0.0

SkovanvendelseVærdi

en

Skovanvendelse værdi

angivelse af skovens primære anvendelse

§ 🡭

SkovanvendelseVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

SkovejerVærdi

en

Skovejer værdi

angivelse af skovejerkategori

§ 🡭

SkovejerVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Skrænt

kl

Skrænt

terrænlinje der afgrænser stærkt skrånende terræn ved top og bund af skræntområde

§ 🡭

Skraent

GeoDanmark v2.0.0

skrænttype

at

skrænttype

angivelse af om objektet angiver top eller bund af en skrænt

§ 🡭

skraenttype

GeoDanmark v2.0.0

SkrænttypeVærdi

en

Skrænttype værdi

angivelse af hvad skræntlinjen repræsenterer

§ 🡭

SkraenttypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Slet

ev

Slet

objektet skal slettes

§ 🡭

Slet

GeoDanmark v2.0.0

Sluse

ev

Sluse

forhindringen er en sluse

§ 🡭

Sluse

GeoDanmark v2.0.0

Slut

ev

Slut

her løber vandløbet ud i et andet vandløbssystem eller ud i recipienten

§ 🡭

Slut

GeoDanmark v2.0.0

Spildevand

ev

Spildevand

brønden betjener spildevands-ledninger

§ 🡭

Spildevand

GeoDanmark v2.0.0

Sportsanlæg

ev

Sportsanlæg

omrids af sportsanlæg der f.eks. indeholder stadion, parkeringspladser, bygninger, tilskuerfaciliteter og baner (bold-, løbe-, kaste-, skyde-, svømme-, golf-, ride-, motor- mv.)

§ 🡭

Sportsanlaeg

GeoDanmark v2.0.0

Sportsbane

kl

Sportsbane

midte af forløbet at en anlagt bane for udøvelse af sport. Banen har permanente publikumsfaciliteter

§ 🡭

Sportsbane

GeoDanmark v2.0.0

sportstype

at

sportstype

angiver typen af sport der primært udføres på banen

§ 🡭

sportstype

GeoDanmark v2.0.0

SportstypeVærdi

en

Sportstype værdi

udfaldsrum for et sportsareals type

§ 🡭

SportstypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

sportype

at

sportype

typen af jernbanespor

§ 🡭

sportype

GeoDanmark v2.0.0

SportypeVærdi

en

Sportype værdi

udfaldsrum for en jernbanes sportype

§ 🡭

SportypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

spænding

at

spænding

det nominelle spændingsinterval for ledningen

§ 🡭

spaending

GeoDanmark v2.0.0

SpændingVærdi

en

SpændingVærdi

udfaldsrum for en højspændingslednings spænding

§ 🡭

SpaendingVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Start

ev

Start

her startet vandløbet

§ 🡭

Start

GeoDanmark v2.0.0

Start_Landing

ev

Start_Landing

lufthavnsområde hvorpå fly lander eller hvorfra fly starter

§ 🡭

Start_Landing

GeoDanmark v2.0.0

Startbane

kl

Startbane

et markeret område til brug for flys start og landing

§ 🡭

Startbane

GeoDanmark v2.0.0

station

at

station

vandløbsadministrationens station til dette sted

§ 🡭

station

GeoDanmark v2.0.0

StatueSten

kl

StatueSten

statue eller sten

§ 🡭

StatueSten

GeoDanmark v2.0.0

status

at

status

angivelse af hvor et GeoDanmarkobjekt er i sin livscyklus

§ 🡭

status

GeoDanmark v2.0.0

StedfæstelsesmetodeVærdi

en

Stedfæstelsesmetode værdi

udfaldsrum for geometriske stedfæstelsesmetoder for et GeoDanmarkobjekt

§ 🡭

StedfaestelsesmetodeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Stendige

ev

Stendige

menneskeskabt linjeformet forhøjning fortrinsvis bestående af store, stablede sten

§ 🡭

Stendige

GeoDanmark v2.0.0

Sti

ev

Sti

trafikken er en sti (gående, cyklende og ridende færdsel)

§ 🡭

Sti

GeoDanmark v2.0.0

Sti

ev

Sti

stier beregnet for gående, cyklende og/eller ridende færdsel

🡭

Sti

GeoDanmark v2.0.0

Sti, diverse

ev

Sti, diverse

intern eller mindre sti

§ 🡭

Sti, diverse

GeoDanmark v2.0.0

Stigbord

ev

Stigbord

her er der et stigbord til regulering af vandstanden

§ 🡭

Stigbord

GeoDanmark v2.0.0

Stor vej

ev

Stor vej

store lokale veje i byer og større veje på landet med store trafikmængder og tung trafik i forhold til andre veje i området

🡭

Stor vej

GeoDanmark v2.0.0

Supplerende vejkant

ev

Supplerende vejkant

supplerende linjer udenfor færdselsarealet i forbindelse med buslomme eller rundkørsel samt ved vende- og parkeringsareal langs vej

§ 🡭

Supplerende vejkant

GeoDanmark v2.0.0

Svømmebassin

ev

Svømmebassin

frilufts-svømmebassin

§ 🡭

Svoemmebassin

GeoDanmark v2.0.0

synligBygning

at

synlig bygning

angiver, om en BYGNING er synlig i et ortofoto

§ 🡭

synligBygning

GeoDanmark v2.0.0

synligJernbane

at

synlig jernbane

angiver objektets synlighed i et ortofoto

§ 🡭

synligJernbane

GeoDanmark v2.0.0

synligtAnlæg

at

synligt anlæg

angiver objektets synlighed i et ortofoto

§ 🡭

synligtAnlaeg

GeoDanmark v2.0.0

synligVandløbskant

at

synlig vandløbskant

vandløbskant synlig på flyfoto eller ej (f.eks. under bro)

§ 🡭

synligVandloebskant

GeoDanmark v2.0.0

synligVandløbsmidte

at

synlig vandløbsmidte

angiver objektets synlighed i et ortofoto

§ 🡭

synligVandloebsmidte

GeoDanmark v2.0.0

synligVejkant

at

synlig vejkant

angivelse af vejkantens synlighed i et ortofoto

§ 🡭

synligVejkant

GeoDanmark v2.0.0

Systemlinje

kl

Systemlinje

grafisk angivelse af en supplerende, logisk forbindelse mellem to knuder i et vejadministrationssystem

§ 🡭

Systemlinje

GeoDanmark v2.0.0

ev

for Havn beliggende i kanten af Sø

§ 🡭

Soe

GeoDanmark v2.0.0

kl

vandfyldt fordybning på land

§ 🡭

Soe

GeoDanmark v2.0.0

ev

oplandet består af landområder, der afvander til en sø

§ 🡭

Soe

GeoDanmark v2.0.0

ev

naturlig eller anlagt sø

§ 🡭

Soe

GeoDanmark v2.0.0

søtype

at

søtype

angivelse af søens anvendelse

§ 🡭

soetype

GeoDanmark v2.0.0

SøtypeVærdi

en

Søtype værdi

angivelse af søens anvendelse

§ 🡭

SoetypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Tag

ev

Tag

koten er målt ved tagkant

§ 🡭

Tag

GeoDanmark v2.0.0

Tag

ev

Tag

udbredelsen er målt ved tagkant

§ 🡭

Tag

GeoDanmark v2.0.0

Tag og Væg

ev

Tag og Væg

udbredelsen er målt ved tagkant og væg

§ 🡭

Tag og Vaeg

GeoDanmark v2.0.0

Tank/Silo

ev

Tank/Silo

bygningen er en tank eller silo

§ 🡭

Tank/Silo

GeoDanmark v2.0.0

Taxivej

ev

Taxivej

lufthavnsområde der fortrinsvis bruges som veje for fly

§ 🡭

Taxivej

GeoDanmark v2.0.0

TekniskAnlægFlade

kl

Teknisk anlæg flade

omrids af teknisk konstruktion registreret i BBR

§ 🡭

TekniskAnlaegFlade

GeoDanmark v2.0.0

TekniskAnlægPunkt

kl

Teknisk anlæg punkt

markering af teknisk konstruktion registreret i BBR

§ 🡭

TekniskAnlaegPunkt

GeoDanmark v2.0.0

TekniskAreal

kl

Teknisk areal

et areal med tekniske funktioner og/eller indretninger som f.eks. militært anlæg, rensningsanlæg, vindmøllepark eller lufthavn

§ 🡭

TekniskAreal

GeoDanmark v2.0.0

Tele

ev

Tele

brønden betjener tele-ledninger

§ 🡭

Tele

GeoDanmark v2.0.0

Telemast

kl

Telemast

antennebærende mast/tårn

§ 🡭

Telemast

GeoDanmark v2.0.0

tempID

at

temporær ID

midlertidig nøgle til kobling af GeoDanmarkobjekter med eksterne databaser

§ 🡭

tempID

GeoDanmark v2.0.0

Terræn

ev

Terræn

koten er målt ved terræn

§ 🡭

Terraen

GeoDanmark v2.0.0

tilKnude

at

til knude

den knude, der forsynes af dette segment

§ 🡭

tilKnude

GeoDanmark v2.0.0

tilogfrakørsel

at

til- og frakørsel

angiver om vejmidte er en ensrettet til- eller frakørsel til en større vej

§ 🡭

tilogfrakoersel

GeoDanmark v2.0.0

Togstation

kl

Togstation

af- og påstigningssted for skinnebåret persontransport

§ 🡭

Togstation

GeoDanmark v2.0.0

Togstation/rangeranlæg

ev

Togstation/rangeranlæg

omrids af område beregnet for jernbanetrafik i forbindelse med station eller rangeranlæg. Tilhørende bygninger, oplagspladser og ikke offentligt tilgængelige parkeringspladser indgår i området

§ 🡭

Togstation/rangeranlaeg

GeoDanmark v2.0.0

togtype

at

togtype

typen af tog der kører på disse skinner

§ 🡭

togtype

GeoDanmark v2.0.0

TogtypeVærdi

en

Togtype værdi

hvilken type tog kører på jernbanen

§ 🡭

TogtypeVaerdi

GeoDanmark v2.0.0

Top

ev

Top